nieuws
08/05/2019 - 00:00

Vlaanderen wil komaf maken met de historische asbestvervuiling in haar gebouwenpatrimonium. Voor de inventarisatie doet het een beroep op de remote sensing-expertise van VITO.

nieuws
25/05/2018 - 00:00

De OVAM overhandigt dit voorjaar aan de Vlaamse regering een asbestafbouwplan ter realisatie van de beleidsdoelstelling ‘Asbestveilig Vlaanderen 2040’. Daarom verruimt de OVAM dit voorjaar het ‘Subsidiebesluit lokale besturen’.

nieuws
15/12/2017 - 00:00

Al sinds de vroege jaren van het afvalbeleid ondersteunt de OVAM gemeenten die investeren in afvalpreventie en selectieve inzameling. Maar er is meer nodig. Toen de  Vlaamse Regering in 2016 een nieuw uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goedkeurde, werd duidelijk dat er nood is aan nieuwe initiatieven en andere vormen van inzameling om verdere stappen te kunnen zetten richting minder restafval en het sluiten van materialenkringlopen.