nieuws
05/08/2019 - 13:29
 • Interbestuurlijke samenwerkingsovereenkomst regionale acties regio Zuid-West-Vlaanderen
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • Investeringssteun Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
 • Erratum GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'K-R8 -Verbeteren van de verkeerscomplexen Kortrijk-Zuid en Kortrijk-Oost en de leefbaarheid van de omgeving''
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • Wijziging besluit lage-emissiezones
nieuws
27/05/2019 - 00:00
 • Beheersreglement VITO 2019-2020
 • Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties periode 2021-2030
 • Energiebesparende investeringen in onderwijsinfrastructuur van de Vlaamse hogescholen en universiteiten: wijzigingsbesluit
 • Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit
 • E17 viaduct van Gentbrugge: opstart verkenningsfase
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • GRUP R4- Knoop Wondelgem
 • GRUP R4 - knoop Wachtebeke
 • Wijzigingsdecreet implementatie zesde mestactieprogramma
nieuws
20/05/2019 - 00:00
 • Huishoudelijk reglement Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)
 • Vervoer gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling
 • Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen 
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’            
 • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rond Ronse' 
 • Voorkeursbesluit Extra Containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen (ECA)
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters energie 
 • Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 158. Zellik - Kerremans 2020
 • Noodkoopfonds: toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
 • Garanties van oorsprong voor (groene) gas, warmte en koude 
 • Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval            
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen 
 • GRUP Ebema en omgeving 
 • VLAREM III: grote stookinstallaties 
 • Wijziging landinrichtingsbesluit: verduidelijking bevoegdheden en taakverdeling 
 • Instandhoudingsdoelstellingen Beneden-Schelde 
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet specifieke onroerenderfgoedpremies
 • Correctie omgevingslawaai
nieuws
13/05/2019 - 00:00
 • Zero-emissiewagens: herverdelingsbesluit
 • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
 • Deelname-toetreding Vlaamse Waterweg nv aan vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde
 • Meerwaarderegeling onteigeningsvergoeding
 • Ontwerpstatuten Flanders Future Techfund
 • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 7. Willebroek Noord
 • Beauvent cvba: subsidie uitrol warmtenet Oostende
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk: afwijking PRUP 'Uitbreiding Horensbergdam'
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
nieuws
04/05/2019 - 00:00

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’ voorlopig vast. Dit ontwerpplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals.

nieuws
03/05/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

nieuws
29/04/2019 - 00:00
 • Brownfieldconvenant 159. Leuven-Acco
 • Brownfieldconvenant 179. Langerlo-Swinnenwijerweg
 • Wijziging uitvoeringsbesluiten na coördinatie en codificatie van het decreet over het integraal waterbeleid
 • Instandhoudingsdoelstellingen Beneden-Schelde
 • Samenwerkingsovereenkomst sanering CAT-site Vilvoorde
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet met diverse bepalingen over omgeving, natuur en landbouw
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet tot wijziging Energiedecreet
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet dat Energiedecreet wijzigt over OCMW als promotor van rationeel energiegebruik
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet garanties van oorsprong voor gas, warmte en koude
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet uitrol digitale meters
nieuws
01/04/2019 - 00:00
 • Actieplan klimaat
 • Verdrag over de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België: ontwerp instemmingsdecreet
 • ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters
 • GRUP Ventilus
 • GRUP GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207
 • GRUP ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’
 • Decreet dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

 

nieuws
25/03/2019 - 09:46
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
 • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
 • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • Termijnverlenging GRUP Leuven
 • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen
nieuws
18/03/2019 - 10:11
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders
 • Verplaatsing Fluxysleiding Insteekdok Grimbergen
 • Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Lage-emissiezones: aanpassing decreet
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’
 • GRUP Omgeving Vliegveld Malle: voorlopige vaststelling
 • Decreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid