nieuws
26/10/2018 - 00:00

De Vlaamse Regering had zich (regeerakkoord 2014-2019) voorgenomen om te snoeien in het aantal beleidsdomeinen, administraties en strategische adviesraden. Sinds aanvang 2017 is aldus het departement Omgeving operationeel, als fusie van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed. Nu zijn de daarmee samenhangende adviesraden aan de beurt: de Minaraad en de SARO. 

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

nieuws
13/06/2018 - 00:00

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. 

nieuws
12/05/2017 - 00:00

De Vlaamse Speerpuntcluster Energie heet voortaan Flux50 en helpt Vlaamse bedrijven uit de energie-, IT- en bouwsector om commerciële doorbraken te realiseren bij de transitie naar een duurzaam energiesysteem. 

studie
21/03/2017 - 00:00

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dit beeld doemt op uit een nieuw rapport van het  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving):  ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. 

nieuws
06/03/2017 - 00:00

Het wordt steeds urgenter om de financiering van een transitie naar een lagekoolstofmaatschappij te garanderen die zal zorgen voor forse reducties van broeikasgasemissies, zoals gevraagd door het klimaatakkoord van Parijs. In België is de energieprestatie van gebouwen – en zeker van de gebouwen gebruikt door de federale publieke diensten – sterk ondermaats. Bijgevolg wordt dit een prioriteit voor de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

nieuws
17/02/2017 - 00:00

Een koolstofarme samenleving tegen 2050. Hoe pakken we deze uitdaging aan? 

Van maart tot december 2017 doorkruisen 10 klimaatcoaches het land om het samen met jouw leerlingen uit te zoeken.

studie
30/12/2016 - 00:00

Sinds enkele jaren ontwikkelen er zich technieken waarbij CO2 dat vrijkomt bij industriële processen, wordt omgezet in waardevolle toepassingen. Het gaat om de vervaardiging van o.a. bouwmaterialen, brandstoffen en diverse chemische molecules.

nieuws
05/10/2016 - 00:00

Minister Marie Christine Marghem en de federale Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid in het Institut Saint-Boniface Parnasse in Brussel lanceerden op 5 oktober de educatieve webtool “My2050”: deze online tool biedt de burgers - en leerlingen van de 3de graad secundair in het bijzonder - de mogelijkheid zelf een scenario uit te werken voor de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.