nieuws
18/04/2019 - 00:00

The European Parliament approved the first-ever EU-wide CO2 emission standards for heavy-duty vehicles. The new rules set targets for reducing the average emissions from new lorries for 2025 and 2030.

studie
15/03/2019 - 00:00

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

nieuws
27/11/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

studie
08/10/2018 - 00:00

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has issued its Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. The report provides policy-makers across the globe with a strong scientific basis for their efforts to modernise the economy, tackle climate change, promote sustainable development and eradicate poverty.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Applicants have submitted 124 proposals for traditional LIFE projects under the Climate Action sub-programme in the 2018 funding round. The deadline for applications was Wednesday 12 September. Half (62) of the proposals are for Climate Change Mitigation projects, with 51 for Climate Change Adaptation projects and the remaining 11 for the Climate Governance & Information (GIC) strand.

nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Europese Unie heeft een ontwerpverordening in voorbereiding over de beheersstructuur (Governance) van de Energie Unie, om toe te zien op de uitvoering van het Europese klimaat- en energiebeleid. Alle plannen worden op één lijn gebracht via een tienjarige cycli (vanaf 2021), en dit tegen de achtergrond van de lange termijndoelstelling van het Parijs Akkoord.

nieuws
25/05/2018 - 00:00

De Commissie komt vandaag met de eerste concrete initiatieven waarmee de financiële sector in de EU het voortouw kan nemen op de weg naar een groenere en schonere economie.

nieuws
13/04/2018 - 00:00

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

studie
13/04/2018 - 00:00

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). Hoewel negatieve emissies niet tot nul terug te brengen zijn, kan het gebruik van BECCS wel aanzienlijk worden verminderd.