studie
10/05/2019 - 00:00

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen.

nieuws
08/01/2019 - 00:00

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

nieuws
28/04/2018 - 00:00

De regeling rond de opmaak van beleidsplannen treedt op 5 mei 2018 in werking. De opmaak van ruimtelijke beleidsplannen vervangt de opmaak van ruimtelijke structuurplannen, die ingevoerd werd rond het jaar 2000. De bestaande ruimtelijke structuurplannen blijven uiteraard van kracht zolang ze niet vervangen worden.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

De Bouwmeester Scan is ontwikkeld voor gemeentebesturen die snel werk willen maken van een adequaat ruimtelijk beleid, en publieke en private ontwikkelingen in de gewenste richting willen sturen

nieuws
02/12/2016 - 00:00

Het Witboek BRV is een beleidsverklaring van de Vlaamse Regering die de strategische krachtlijnen schetst voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia.

nieuws
26/04/2016 - 00:00

Het voorontwerp van decreet tot wijziging van het zogenaamde ‘Brownfielddecreet’ beoogt een aantal verbeteringen in de brownfieldconvenantenwerking door te voeren.