nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bodemverontreiniging in waterlopen door zware metalen en organische verbindingen is in veel landen een belangrijk ecologisch en economisch probleem. Maar hoe krijg je een goed beeld van waar die verontreiniging kan voorkomen? De OVAM probeert een alternatieve onderzoeksmethode uit, samen met Medusa Explorations, door een bootje te laten varen op de Vrouwvliet in Mechelen.

nieuws
04/07/2019 - 00:00

Vanaf 1 april 2019 zijn de nieuwe standaardprocedures van kracht. Ook voor de aanlevering van de GIS-informatie treden een aantal wijzigingen op.

nieuws
21/09/2018 - 00:00

Voor heel wat ondernemingen die kampen met grote of complexe historische verontreinigingen is het moeilijk om zich te verzoenen met de krijtlijnen van het Bodemdecreet. Grootschalige bodemonderzoeken en -saneringen kunnen zorgen voor financiële en organisatorische moeilijkheden waardoor verontreinigde terreinen blijven liggen.

nieuws
06/07/2018 - 00:00

De afdeling Handhaving bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, uitvoering, voortgangscontrole en resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG).

nieuws
25/05/2018 - 00:00

Met de overeenkomst over de gemeenschappelijke visie en aanpak van de waterbodemproblematiek willen de VMM en de OVAM de milieuwinst maximaliseren.

nieuws
20/04/2018 - 00:00

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

studie
08/12/2017 - 00:00

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen.

nieuws
07/12/2017 - 00:00

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

studie
13/11/2017 - 00:00

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de bestaande wetenschappelijke kennis over binnenluchtkwaliteit in België. Vandaag start de actieweek "Gezond binnen" waarbij aandacht gevraagd wordt voor gezondere binnenlucht.

nieuws
04/07/2017 - 00:00

Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag.