nieuws
04/06/2019 - 00:00

Emissions of greenhouse gases from all operators covered by the EU Emissions Trading System (EU ETS) have decreased by 3.9% overall in 2018, as a result of 4.1% decrease of emissions from stationary installations and 3.9% increase of emissions from aviation.

studie
25/03/2019 - 00:00

De klimaatuitdaging wordt nog te vaak herleid tot een energieprobleem. Het beheersen van de energievraag (minder energie verbruiken) en het vergroenen van de energie-opwekking (inzetten op hernieuwbare energie zoals zonne- en windenergie) zijn dan de oplossingen.

nieuws
22/01/2019 - 00:00

21 january 2019 in Davos, the European Commission was awarded the 2019 Circular Economy prize by the World Economic Forum and the Forum of Young Global Leaders as recognition of the work done to accelerate the transition towards a circular economy that protects the environment and reduces greenhouse gas emissions while delivering opportunities for jobs, growth and investment.

nieuws
17/10/2017 - 00:00

De Raad Milieu bepaalde op 13 oktober zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over een verordening tot vaststelling van nieuwe boekhoudregels en bindende afspraken voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gebruik van gronden en bossen in de EU in de periode 2021‑2030 duurzamer en klimaatvriendelijker wordt. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen en het klimaat beter beschermd. 

studie
29/09/2017 - 00:00

De broeikasgasemissies verbonden aan de productie van goederen en diensten die door de Belgische ingezetenen worden geconsumeerd zijn ruimschoots hoger dan de emissies verbonden aan de Belgische productie, en, in tegenstelling tot deze laatste, gaan ze in stijgende lijn.

studie
15/09/2017 - 00:00

Het klimaatbeleid staat ook op de Vlaamse agenda bovenaan. Ambities zoals het terugdringen van broeikasgasemissies werden o.a. vastgelegd in het Vlaams Klimaatbeleidsplan, het Vlaams actieplan 'energie-efficiëntie' en het Renovatiepact. Dankzij dergelijke beleidsinitiatieven werden de broeikasgasemissies de afgelopen decennia in verschillende sectoren gereduceerd. 

studie
06/09/2017 - 00:00

Het door de EU gesteunde ButaNexT project onderzoekt de productie van biobrandstof uit biomassa. Het specifieke voor ButaNext is dat de gebruikte biomassa de landbouw niet verstoort en niet bijdraagt aan ontbossing. Het internationale consortium stelt in onderstaande video de uitdagingen, tussentijdse resultaten en ambities van ButaNexT voor.

nieuws
26/09/2016 - 00:00

“Er is nu meer geld voor natuurbeheer én investeringen in duurzame landbouw.”

studie
04/10/2013 - 14:31

In de EU wordt gediscussieerd over een Europees klimaatdoel voor 2030. Indien de EU zijn broeikasgasemissies met 40% tussen 1990 en 2030 wil reduceren, dan vertaalt zich dat voor Nederland in een indicatief reductiedoel van 40% tot 43% tussen 2005 en 2030. De rijkste Europese Lidstaten zouden dan hun emissies die niet onder de Europese emissiehandel vallen met 47% tot 52% moeten reduceren.

brochure
30/10/2012 - 12:52

Op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken doet de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) bijkomende voorstellen voor de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector tegen 2020.