brochure
29/06/2018 - 00:00

Vanaf  29 juni kan u uw mening geven over het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Op 9 juli vindt hierover een openbare overlegvergadering plaats.

nieuws
28/04/2018 - 00:00

Het Belgisch deel van de Noordzee is één van de drukst gebruikte zeegebieden ter wereld. Scheepvaart, zeevisserij, natuurgebieden, zandwinning, kustverdediging, toerisme en hernieuwbare energie zijn maar enkele van de functies die onze Noordzee ons biedt.

nieuws
17/02/2014 - 15:55

Van 3 maart tot en met 1 mei 2014 organiseert de FOD Economie een publieksraadpleging over het ontwerp van studie over de perspectieven van elektriciteitsbevoorrading tegen 2030 (ook wel "de prospectieve studie elektriciteit tegen 2030" genaamd) en het bijhorende milieueffectenrapport.

nieuws
09/10/2013 - 10:14

Het Europees Parlement wil dat exploratie en winning van niet-conventionele koolwaterstoffen door middel van 'fracken' (zie uitleg) voortaan wordt voorafgegaan door een verplichte milieueffectenrapportage. Dat bleek woensdag tijdens de stemming over aanpassingen van de huidige milieueffectenrichtlijn.

nieuws
18/06/2013 - 12:10

Begin juli 2013 organiseert het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 2 openbare raadplegingen: één over het Belgisch marien ruimtelijk plan en één over het plan inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s).