nieuws
16/10/2015 - 00:00

Verkeer heeft nog steeds een grote impact op mens, leefmilieu en klimaat. De gevolgen van de vervuilende emissies zijn gekend: opwarming van de aarde, verminderde levenskwaliteit en een vervuild leefmilieu. De uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in Vlaanderen is bij de hoogste van Europa. Dat heeft veel te maken met de samenstelling van het wagenpark.

nieuws
04/05/2015 - 00:00

With 2-degree target adrift, IEA report calls for tripling public spending on low-carbon technology R&D

studie
12/09/2014 - 00:00

Nederland is nog onvoldoende voorbereid op ingrijpende veranderingen in demografie, klimaat, biodiversiteit en de beschikbaarheid van grondstoffen die zich in de komende decennia kunnen openbaren. Dat concludeert het PBL in de ‘Balans van de Leefomgeving 2014’.

nieuws
06/08/2014 - 10:14

The period from 2004-2013 was the warmest decade on record in Europe. Many other changes significant for Europe have been observed across the climate system, including warming oceans, rising sea level and shrinking snow cover, ice sheets, sea ice and glaciers.

nieuws
18/06/2014 - 00:00

De Europese Commissie heeft vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het kader van het nieuwe financieringsprogramma voor klimaatactieprojecten. Binnen het subprogramma "LIFE-klimaatactie" is in 2014 44,26 miljoen euro beschikbaar om innovatieve antwoorden op de klimaatveranderingen in heel Europa te ontwikkelen en uit te voeren.

nieuws
11/02/2013 - 11:29

Vandaag kondigt Connie Hedegaard, EU-commissaris voor Klimaat, een CO2‑besparingswedstrijd aan, die creatieve en scherpzinnige geesten in de hele EU uitdaagt om hun groene projecten uit te testen. De prijsvraag "Jouw wereld" is een onderdeel van de klimaatcampagne van de Europese Commissie, "Jouw wereld, jouw klimaat".

nieuws
07/01/2013 - 13:58

Op 1 januari startte de 3de handelsperiode van het Europese emissiehandelsysteem (Emissions Trading Scheme of ETS), dat ervoor moet zorgen dat de Europese industrie tegen 2020 21% minder broeikasgassen zal uitstoten (t.o.v. 2005). Nieuw in het systeem is dat een deel van de emissierechten verplicht geveild moeten worden. Verspreid over 143 veilingen zal België in 2013 in totaal 26 miljoen emissierechten veilen.

nieuws
29/11/2012 - 16:35

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel ingediend voor een milieuactieprogramma (MAP) dat de leidraad moet vormen voor het milieubeleid van de EU tot 2020. Kort na haar aanbevelingen voor groei, op de korte termijn, waarin de noodzaak wordt benadrukt om niet enkel de groei van vandaag, maar ook die van morgen, te waarborgen, heeft de Commissie nu voorstellen gedaan die erop gericht zijn de natuur te beschermen, duurzame groei te stimuleren, nieuwe banen te scheppen en Europa op weg te zetten naar welvaart en gezondheid binnen de grenzen van onze planeet.

nieuws
17/10/2012 - 14:31

De Commissie heeft vandaag een nieuw voorstel bekendgemaakt dat tot doel heeft de wereldwijde conversie van land met het oog op de productie van grondstoffen voor biobrandstoffen te beperken en de klimaatvoordelen van de in de EU gebruikte biobrandstoffen te verhogen. Het gebruik van op voedingsgewassen gebaseerde biobrandstoffen om de doelstelling van 10% hernieuwbare energie, zoals vastgelegd in de richtlijn inzake hernieuwbare energiebronnen, zal worden beperkt tot 5%. Dit plafond is opgelegd ter stimulering van alternatieve biobrandstoffen, de zogenaamde biobrandstoffen van de tweede generatie, waarvoor grondstoffen worden gebruikt die geen voedingsgewassen zijn, zoals afvalstoffen of stro. Daarbij worden aanzienlijk minder broeikasgassen uitgestoten dan bij fossiele brandstoffen en worden directe effecten op de mondiale voedselproductie vermeden.

nieuws
08/10/2012 - 14:10

Connie Hedegaard, Europees Commissaris voor Klimaat, heeft vandaag samen met meer dan 70 organisaties uit heel Europa het startschot gegeven voor een pan-Europese communicatiecampagne. Onder het motto "Een wereld waar je van houdt. Met een klimaat waar je van houdt", plaatst de campagne praktische oplossingen centraal in het klimaatdebat en laat zij zien hoe klimaatactie het welzijn kan bevorderen en economische voordelen voor Europese burgers kan opleveren.