nieuws
17/05/2019 - 00:00
  • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
  • Installatiepremie thuisbatterijen
nieuws
08/04/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Minister van Energie Lydia Peeters een ontwerpnota goedgekeurd voor de ondersteuning van het lokale energiebeleid. De regering wil gedurende 3 jaar één organisatie of een cluster van organisaties aanstellen, die fungeert als energie-expertisecentrum voor alle steden en gemeenten. Het centrum zal advies en begeleiding aanbieden op maat van lokale besturen en hen ook de juiste tools aanbieden.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. 

nieuws
22/10/2018 - 00:00
  • Wijziging bevoegdheidsbesluit: vaststelling startdatum en verlenging civiele noodsituatie bij dreigend energietekort
  • Floating PV nv: subsidie drijvende zonnepanelen
  • Project Rechteroever Nieuwpoort
  • Landinrichting Gentse Kanaalzone fases 1 en 2

     

nieuws
28/09/2018 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land omvat.

nieuws
10/08/2018 - 00:00

In een gepubliceerde uitspraak heeft de Wereldhandelsorganisatie de klacht van Rusland dat de energiebeleidsmaatregelen van de EU onverenigbaar zijn met de multilaterale handelsregels, op de meeste punten afgewezen.

nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Europese Unie heeft een ontwerpverordening in voorbereiding over de beheersstructuur (Governance) van de Energie Unie, om toe te zien op de uitvoering van het Europese klimaat- en energiebeleid. Alle plannen worden op één lijn gebracht via een tienjarige cycli (vanaf 2021), en dit tegen de achtergrond van de lange termijndoelstelling van het Parijs Akkoord.

nieuws
06/11/2017 - 00:00

De online burgerbevraging over energie is uiteindelijk door 45.176 Belgen ingevuld. Drie weken lang konden mensen via de website www.energiepact2050.be hun mening geven over het toekomstige energiebeleid in ons land. 

nieuws
17/10/2017 - 00:00

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

studie
29/09/2017 - 00:00

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU ruim aan het vastgestelde reductiedoel. De extra kosten bedragen 0,4% van het Europees inkomen in 2030.