nieuws
16/05/2014 - 15:01

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan heeft de Vlaamse Regering vandaag een nieuw pakket van vijf interne maatregelen goedgekeurd, gefinancierd van het Klimaatfonds, bovenop twee maatregelen die in november vorig jaar al werden beslist. In het pakket zit o.m. de uitbreiding van het aanbod aan elektrische laadpalen op parkeerterreinen in het Vlaams Gewest, het inzetten van meer energieconsulenten in de landbouw en in de sector van het onroerend erfgoed.

nieuws
25/04/2014 - 00:00

Vlaanderen stoot aanzienlijk minder verontreinigende stoffen en broeikasgassen uit dan tien jaar geleden

studie
13/04/2014 - 19:26

Alleen met stevige nieuwe maatregelen zal de uitstoot van broeikasgassen genoeg afnemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 2° C. Dit betekent een overgang naar een klimaatneutrale wereldeconomie, op basis van een grootschalige herziening van de energievoorziening. Hierbij spelen energiebesparing, inzet van klimaatneutrale energiebronnen en CO2-opslag een belangrijke rol. Het kan daarnaast nodig zijn om CO2 uit de lucht te halen via herbebossing en gebruik van biobrandstoffen gekoppeld aan CO2-opslag. Dit staat in het meest recente rapport van het IPCC dat vandaag is uitgekomen.

nieuws
22/01/2014 - 16:20

De uitstoot van broeikasgassen (BKG) terugdringen met 40 % ten opzichte van het niveau van 1990, een bindende doelstelling van ten minste 27 % aan duurzame energie voor de EU als geheel, nieuwe ambities voor het beleid inzake energie-efficiëntie, een nieuwe governancesysteem en een aantal nieuwe indicatoren om te zorgen voor een concurrerend en zeker energiesysteem. Dit zijn de pijlers van de nieuwe EU-kaderregeling inzake klimaat en energie voor 2030 die de Europese Commissie vandaag presenteert. 

nieuws
18/12/2013 - 13:10

The Permanent Representatives Committee today approved a compromise agreed with the European Parliament on a draft regulation on fluorinated greenhouse gases (F-gases). It thereby endorsed the agreement reached between the Lithuanian Presidency of the Council of the European Union and representatives of the European Parliament on 16 December.

nieuws
29/11/2013 - 21:05

In uitvoering van het Vlaams Klimaatplan maakt de Vlaamse regering extra geld vrij uit het Klimaatfonds om sociale woningen energiezuinig te maken. Daarnaast komt er een verhoogde energiepremie voor iedereen die tegelijk zijn muur isoleert en de ramen vervangt door hoogrendementsglas.

nieuws
13/11/2013 - 11:29

Aanstaande maandag zal de 19e VN-klimaatconferentie beginnen. Van 11 tot 22 november nemen 192 landen deel aan de conferentie over het terugdringen van de wereldwijde uitstoot na 2020. Studies tonen dat zowel de luchttemperatuur als de zeespiegel blijven stijgen waardoor er wereldwijd meer overstromingen en ergere hittegolven worden verwacht. Tijdens de plenaire vergadering van oktober benadrukte het EP dat de conferentie een belangrijke stap wordt op weg naar een nieuwe bindende overeenkomst.

studie
27/09/2013 - 15:40

Human influence on the climate system is clear. This is evident in most regions of the globe, a new assessment by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) concludes.

studie
13/09/2013 - 12:08

Gecomprimeerd of vloeibaar aardgas (CNG of LNG) en uit aardgas te maken energiedragers als elektriciteit, waterstof en GTL (Gas to Liquid) kunnen de uitstoot van broeikasgassen en luchtverontreinigende emissies in de transportsector beperken. Dit is  het geval als elektriciteit, waterstof of CNG toegepast worden bij personenauto’s en bussen en LNG wordt toegepast bij trucks en schepen. 

nieuws
09/09/2013 - 09:25

Nederland komt zijn verplichting om in het kader van het Kyoto Protocol de uitstoot van broeikasgassen te reduceren na. De totale uitstoot van broeikasgassen kwam in de periode 2008-2012 volgens de nog voorlopige cijfers van het CBS uit op 999 miljoen ton CO2-equivalenten. Uit cijfers van de Nederlandse Emissieautoriteit blijkt dat de Nederlandse overheid meer dan voldoende emissierechten beschikbaar heeft om deze uitstoot te vereffenen.