nieuws
27/01/2017 - 00:00

De VLM bezorgde aan 1211 landbouwers hun definitieve overeenkomst. Samen zullen zij de komende 5 jaar meer dan 5000 percelen, kleine landschapselementen, gras- en bloemenstroken op een milieu- en natuurvriendelijke manier beheren.

nieuws
27/01/2017 - 00:00

Momenteel controleren de toezichthouders van de Mestbank de opslagen voor dierlijke mest. Tijdens die controles gaan ze na of de opslagen voor vaste dierlijke mest voldoen aan de VLAREM-bepalingen.

nieuws
13/01/2017 - 00:00

De aanpak aan de bron blijft een belangrijke pijler van het Vlaamse mestbeleid. Daarom heeft Vlaams minister Joke Schauvliege op 13 januari tijdens de landbouwbeurs Agriflanders een overeenkomst over de productie van nutriëntenarme voeders voor varkens en pluimvee ondertekend met Bemefa, de Vereniging van Mengvoederfabrikanten, en de Vereniging van Zelfmengers,

nieuws
30/12/2016 - 00:00

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. De landbouwers hebben de mogelijkheid om bij de Mestbank een afwijking van die strengste normen aan te vragen.

studie
18/11/2016 - 00:00

Uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek in landbouw en bosbouw moeten zo snel en goed mogelijk doorstromen naar de praktijk, vindt met Wageningen ook de EU. Vanaf begin 2017 brengt een slimme webtool informatie over wetenschappelijk onderbouwde innovaties rechtstreeks naar de eindgebruikers.

nieuws
28/10/2016 - 00:00

De nitraatresiducampagne van de Mestbank loopt af op 15 november. De landbouwers die op eigen kosten het nitraatresidu moeten laten bepalen op een of meerdere percelen (verplichte stalen) en nog geen contact opnamen met een laboratorium, doen dat het best zo snel mogelijk.

nieuws
26/09/2016 - 00:00

“Er is nu meer geld voor natuurbeheer én investeringen in duurzame landbouw.”

nieuws
13/07/2016 - 11:39

Om bijensterfte aan te pakken heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Landbouw in nauw overleg met de bijensector een nieuw en ambitieus bijenteeltprogramma opgesteld.

studie
25/06/2016 - 00:00

Sinds 25 juni bestaat de ruilverkaveling 60 jaar. Doorheen de jaren veranderde de aanpak en kwamen er nieuwe vormen bij. Het instrument ruilverkaveling is met de maatschappij mee geëvolueerd.

nieuws
24/05/2016 - 00:00

Een landbouwer die een vrijstelling wil van de status als focusbedrijfvoor 2017, kan die aanvragen via het Mestbankloket tot uiterlijk 1 juni 2016. Landbouwers kunnen op het Mestbankloket nakijken of hun bedrijf in 2016 de status focusbedrijf heeft.