nieuws
05/04/2019 - 00:00

Op 21 maart 2019 heeft minister Van den Heuvel een nieuwe luchtvaartadvieskaart vastgesteld. Die treedt in werking op 1 april 2019.

nieuws
01/03/2019 - 00:00

Amper een week na het advies van de Raad van State heeft minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel op de Vlaamse regering vier decreten geagendeerd die belangrijk zijn voor de ruimtelijke ordening in Vlaanderen: het instrumentendecreet, bescherming van de topbossen, bestemmingsneutraliteit en woonreservegebieden. De decreten geven uitwerking aan de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

studie
28/02/2019 - 00:00

Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

nieuws
27/02/2019 - 00:00

Eind 2018 vroeg ISVAG een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe verbrandingsinstallatie in Antwerpen. Uit de ruimtelijke adviezen die de minister mocht ontvangen, bleek dat de aanvraag geen plan voor de afbraak van de huidige verbrandingsinstallatie en de reconversie van de site bevatte.

nieuws
01/10/2018 - 00:00
 • Wijziging bepalingen energiebesluit
 • Verzamelbesluit ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage
studie
29/09/2018 - 00:00

Van de 20.000 deelnemers aan CurieuzeNeuzen Vlaanderen, ontvingen er maar liefst 19.155 (dus meer dan 95%) hun resultaat. De deelnemers waren duidelijk “curieus” naar de luchtkwaliteit in eigen straat, en hebben zeer enthousiast en gedisciplineerd gemeten.

nieuws
28/09/2018 - 00:00

SARO, Minaraad en SERV formuleren in hun gemeenschappelijk advies tal van strategische bemerkingen ten aanzien van het ontwerp van decreet inzake de woonreservegebieden. Ze vragen een grondige aanpassing van het ontwerp van decreet.

nieuws
07/09/2018 - 00:00
 • Steunregeling kleine en middelgrote windturbines
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 118. Harelbeke - Site Lano
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 74. Turnhout - stationsomgeving
 • Goedkeuring brownfieldconvenant 158. Zellik - Kerremans
 • Intergemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening
 • ABS-verordening: wijziging uitvoeringsbesluit milieubeleid
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur
 • Wijziging milieuhandhavingsbesluit
 • Rangschikking onbevaarbare waterlopen

   

nieuws
11/06/2018 - 00:00
 • Harmonisering procedures voorkooprechten
 • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
 • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
 • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
 • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
 • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020
nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving