nieuws
20/03/2018 - 00:00

De zee is zeker bemind, maar is ze ook bekend? Wat leeft en beweegt er allemaal in, op en rond de Noordzee? Op zondag 25 maart geeft Staatssecretaris Philippe De Backer op de strandschoonmaak Eneco Clean Beach Cup in Blankenberge het startschot van het Jaar van de Noordzee. Doel is te sensibiliseren rond wat de zee allemaal doet voor ons en hoe haar beter te beschermen. De zee begint in elke keuken en badkamer.

nieuws
02/02/2018 - 00:00

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor de Noordzee die reikt tot 2050. Een strategie tot 2030 is onvoldoende om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren.

nieuws
24/11/2017 - 00:00

Op donderdag 23 november keurde de ministerraad het Actieplan Marien Zwerfvuil  goed, dat werd voorgesteld door Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer. “Jaarlijks wordt ruim 20.000 ton afval gedumpt in de Noordzee.

studie
03/11/2017 - 00:00

ECN, KNMI en Whiffle werken aan een nieuwe atlas met nauwkeurige informatie over wind op de Noordzee voor windenergietoepassingen. Als duidelijk is hoeveel wind er gemiddeld waait en hoe vaak het extreem hard waait, is een nauwkeurigere inschatting te maken van hoeveel energie je kunt opwekken met wind en hoe stevig je de windmolens moet maken zodat ze niet beschadigen of uitvallen.  

nieuws
07/04/2017 - 00:00

Het ONTWERP  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

nieuws
08/02/2017 - 00:00

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee.

nieuws
09/08/2016 - 00:00

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebruikt de Federal Truck voor een zomerse campagne rond de bescherming van onze Noordzee. De Federal Truck is een initiatief van de FOD Kanselarij: een mooi ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger op een ludieke manier wil ontmoeten.

studie
29/04/2016 - 00:00

Dat grote olierampen als gevolg van ongelukken veel schade aan de natuur kunnen veroorzaken weet iedereen. Uit een nieuwe Europese studie blijkt nu echter dat ook de veel en veel vaker voorkomende kleine lozingen ook onmiddellijke negatieve effecten hebben op het zeeleven.

brochure
28/03/2014 - 10:00

Deze brochure vat het marien ruimtelijk plan voor onze Noordzee op een toegankelijke manier samen. De resultaten van de openbare raadpleging over dit plan zijn nu ook beschikbaar.

nieuws
16/01/2014 - 11:39

Het mysterieuze vijf meter lange dier dat afgelopen nacht aanspoelde op het strand van Oostende en levend gehouden werd via de sociale media, blijkt een kunststoffen ‘diepzeemonster’ te zijn. De 100 kg zeeafval die werd verwerkt in de vis, vertegenwoordigt slechts 1/200.000ste van de jaarlijks in de Noordzee belandende hoeveelheid zwerfvuil.