nieuws
11/01/2019 - 00:00

Hoeveel stikstof en fosfor komt er minder in het oppervlaktewater terecht door de toepassing van bemestingsvrije stroken?

nieuws
15/08/2018 - 00:00

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) moet bijdragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

studie
02/06/2016 - 00:00

De meetresultaten in het Vlaamse oppervlaktewater voor zuurstof, zoutgehalte en zuurtegraad waren zeer goed in 2015. De resultaten zijn de beste van de voorbije 2 decennia.

studie
21/10/2014 - 00:00

Met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) wil het kabinet beschermde stikstofgevoelige natuurgebieden laten herstellen en tegelijkertijd rondom deze gebieden ruimte voor economische ontwikkelingen creëren. Het PBL heeft gekeken naar de verwachte werking van de PAS in de praktijk, toegespitst op de eerste programmaperiode – van 2015 tot en met 2020.

studie
18/12/2013 - 14:46

Vlaanderen heeft een overschot aan de voedingsstoffen stikstof en fosfor beschikbaar in afval- en reststromen, zoals huishoudelijk afvalwater, organisch biologisch afval en dierlijke mest. Dit komt onder meer door de hoge bevolkingsdichtheid en de intensieve landbouw en industrie. Dit overschot van stikstof en fosfor is een knelpunt, maar biedt terzelfdertijd ook een groot potentieel voor hergebruik en recyclage. Dit blijkt uit een nieuw MIRA-onderzoeksrapport uitgevoerd door de Universiteit Gent.
 

brochure
01/06/2013 - 15:45

Het rapport geeft een beeld van hoe de stikstofconcentraties (NO2) in de omgevingslucht variëren in een stad naargelang de locatie

nieuws
05/07/2012 - 14:31

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) peilt ieder jaar naar de stand van zaken en evoluties in de mestverwerking in Vlaanderen. Uit de resultaten van de recentste VCM-enquête blijkt dat er in 2011 26,3 miljoen kg stikstof uit dierlijke mest werd verwerkt. De helft daarvan (13,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd door de verwerking en export van pluimveemest, 43% (11,2 miljoen kg N) werd gerealiseerd via de verwerking en export van varkensmest. De totale verwerkingscapaciteit is in vergelijking met 2010 met 3,2 miljoen kg stikstof toegenomen (+14%).

nieuws
06/06/2012 - 00:00

De kosten en baten zijn onderzocht van een beheersgebied voor stikstofemissies op de Noordzee en het Engelse kanaal. In een dergelijk gebied moeten nieuwe schepen vanaf 2016 hun stikstofuitstoot met 75 procent verminderen. Dit leidt naar verwachting tot substantiële baten voor de volksgezondheid en de natuur.