nieuws
25/01/2019 - 00:00

Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Minerale olie, vluchtige minerale olie, heptaan, hexaan, cyclohexaan en methylcyclohexaan, en dat zowel in de bodem als in het grondwater: het Vilvordit-terrein is ernstig vervuild. Het gaat om een zogeheten historische verontreiniging, die is ontstaan tussen 1930 en 1958.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Op de site was vroeger (1839 tot 1895) een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. De verontreiniging zit in de grond en in het grondwater. De sanering ervan is nodig, maar omdat de terreinen verhard waren, was er nooit direct contact mogelijk met de verontreiniging.

nieuws
11/06/2018 - 00:00
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
  • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
  • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
  • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
  • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
  • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020
nieuws
20/04/2018 - 00:00

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Om over de vereiste kennis en/of ervaring te beschikken kan een erkende bodemsaneringsdeskundige ook een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een zelfstandige (natuurlijk persoon). Die mogelijkheid is opgenomen in artikel 4, §2, 2° van het VLAREL. De betrokken zelfstandige kan zijn dienstverlening met betrekking tot die kennis of ervaring aan maximaal drie bodemsaneringsdeskundigen ter beschikking stellen.

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Garages, carrosseriebedrijven of bedrijven die landbouwmachines onderhouden kunnen de bodem vervuilen. Daarom moeten ze regelmatig een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Er geldt ook een onderzoeksplicht als het bedrijf sluit of failliet gaat, of bij overdracht van de risicogrond.

nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief het VLAREBO-besluit (Vlaams Reglement rond bodemsanering en bodembescherming).

nieuws
19/01/2018 - 00:00

De Brussels Airport Company nv (BAC) is eigenaar van het merendeel van (risico)gronden binnen en net buiten de omheinde luchthaven van Brussels Airport (in Zaventem, Kortenberg, Steenokkerzeel en Machelen). Een groot deel van die gronden stelt BAC ter beschikking van private bedrijven via zakelijke of persoonlijke rechten.

nieuws
15/12/2017 - 00:00

De Greensoil Group, met zetels in Vlaanderen en Nederland, sloot een exclusieve Europese licentie-overeenkomst af met VITO voor het gebruik van een gepatenteerd procedé voor het on site reinigen van vervuild grondwater. Na een grondige kennisoverdracht is Greensoil reeds een eerste grondwatersaneringsproject met de VITO-technologie gestart in de Antwerpse haven op een voormalige DOW-site.