nieuws
03/10/2012 - 11:47

Vandaag ondertekenden Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege, de OVAM en Recytyre met Boerenbond en ABS een overeenkomst voor het verwijderen van overtollige of beschadigde silobanden bij landbouwers. Tot nog toe was het voor landbouwers die hun activiteiten stopzetten te duur en te complex om deze banden te laten weghalen of ze bij slijtage te laten vervangen door betere exemplaren.

nieuws
13/08/2012 - 00:00

Vandaag treden verbeterde regels met betrekking tot de inzameling en verwerking van e-afval in werking. E-afval (d.i. afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, of AEEA) is een van de snelstgroeiende afvalstromen en biedt aanzienlijke mogelijkheden om secundaire grondstoffen op de markt aan te bieden. Systematische inzameling en adequate verwerking zijn een eerste vereiste voor het recyclen van materialen als goud, zilver, koper en zeldzame metalen in tv's, laptops en mobiele telefoons. Met de nieuwe richtlijn wordt een duidelijke stap voorwaarts gezet op het gebied van milieubescherming en wordt een krachtige impuls gegeven aan het efficiënte gebruik van hulpbronnen in Europa.

nieuws
24/04/2012 - 09:53

De best presterende lidstaten halen een recyclingpercentage van wel 70 % en hoeven nauwelijks enig afval te storten. Andere daarentegen moeten nog steeds meer dan drie vierde van hun afval op stortplaatsen kwijt. Hoe zijn de koplopers erin geslaagd hun afvalprobleem in een troef om te zetten? 

link
23/03/2012 - 14:24

De OVAM spant zich in voor een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering. De OVAM streeft naar de omvorming van het afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid om via het sluiten van materiaalkringlopen cradle to cradle een groene kringloopeconomie te realiseren.

studie
23/03/2012 - 11:09

Bespreking en vergelijking van verschillende afvalverwerkingsscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie, kosten en bedrijfsvoering.(beschikbaar als OVAM-publicatie)

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

studie
26/11/2009 - 09:59

Studie " SusTools " : Vergelijking van verschillende afvalverwerkingscenario's op het vlak van milieu-impact, energie, materiaalrecuperatie op basis van herberekeningen. Deze herevaluatie gebeurde in het kader van SusTools-project van de Europese Commissie.

studie
26/11/2009 - 09:49

In de studie "Energetische valorisatie van hoogcalorische afvalstromen in Vlaanderen" die door VITO in opdracht van OVAM werd uitgevoerd werd de vraag beantwoord welke verwerkingsinfrastructuur nodig is voor de thermische valorisatie van de stromen hoogcalorisch selectief ingezameld afval in Vlaanderen. In verschillende scenario's werd nagegaan hoe thermische verwerkingsmogelijkheden optimaal kunnen worden gecombineerd, rekening houdend met kosten, energieproductie en emissies.

link
01/01/2009 - 08:51

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil samen met u streven naar minder afval en een propere bodem in Vlaanderen

studie
11/02/2005 - 14:24

De studie " Beheer van slib " die door VITO in opdracht van het Koninklijk Instituut voor het Duurzame Beheer van de Natuurlijke Rijkdommen en de Bevordering van Schone Technologie (KINT-IRGT) werd uitgevoerd, analyseert en situeert het slibbeleid van de 3  gewesten in een duurzaam kader.