nieuws
27/01/2017 - 00:00

Een jaar na de vaststelling van het Pakket circulaire economie, brengt de Commissie verslag uit over de verwezenlijkingen en voortgang met betrekking tot de belangrijkste initiatieven van haar actieplan van 2015.

studie
23/01/2017 - 00:00

De milieucommissie stemt op dinsdag 24 januari over een voorstel voor wijzigen van het beheer van, het pakket afvalbeheer die vier richtlijnen omvat. In eerdere resoluties riep het Parlement al op tot ambitieuzere doelstellingen. 

nieuws
14/10/2016 - 00:00

Er is nood aan een radicaal nieuwe aanpak voor metaalherwinning. Het Europese project CHROMIC wil recyclagetechnieken ontwikkelen die zowel tegemoetkomen aan de circulaire economie als aan de huidige markt.

studie
14/10/2016 - 00:00

Met REPAiR maken zes Europese steden, van Gent tot het Poolse Lodź, werk van een circulaire economie. De ambitie van het project? Een waaier van mogelijkheden en beleidsaanbevelingen aanreiken aan lokale en regionale overheden.

studie
14/10/2016 - 00:00

Een nieuw uitvoeringsplan verenigt het beleid rond huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval. Concrete acties op lokaal niveau moeten de hoeveelheid afval terugdringen.

studie
30/09/2016 - 00:00

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Meer hierover in  het rapport 'Grondstof voor de circulaire economie’ van  Planbureau voor de Leefomgeving.

nieuws
26/09/2016 - 00:00

Op maandag 26 september startte het Havenbedrijf Gent met de bouw van een 220-meter-lange kaaimuur in de haven van Gent. Dankzij de nieuwe kaai zal de aanvoer van schroot en de afvoer van slakken uit de hoogovens van ArcelorMittal Gent ook via het water kunnen. Deze investering in nieuwe haveninfrastructuur draagt bij tot duurzamer transport per zee- en binnenschip.

nieuws
15/09/2016 - 00:00

Ondanks hun inspanningen, hebben de kustgemeenten te kampen met meer zwerfvuil en hogere restafvalcijfers dan de rest van Vlaanderen. Zwerfvuil op het strand, overvolle vuilnisbakken, vuilniszakken die op het foute ogenblik worden buiten gezet of open gepikt worden door meeuwen, … Het zijn maar enkele zaken die er van afvalbeheer een heuse uitdaging maken. Daarom gaan de OVAM en de tien Vlaamse kustgemeenten de volgende jaren intensieversamenwerken.

nieuws
09/08/2016 - 00:00

De dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu gebruikt de Federal Truck voor een zomerse campagne rond de bescherming van onze Noordzee. De Federal Truck is een initiatief van de FOD Kanselarij: een mooi ingerichte vrachtwagen waarmee de federale overheid de burger op een ludieke manier wil ontmoeten.

nieuws
16/06/2016 - 00:00

Een tienkoppig team gaat vijftig gemeenten, afvalintercommunales en Vlaamse overheden intensief coachen om het zwerfvuil in Vlaanderen te bestrijden. Tegen 2018 moet er effectief minder zwerfvuil op de grond liggen.