studie
17/11/2017 - 00:00

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. 

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren. Het Vlaams Parlement heeft daarom beslist dat de gemeenten nog tot 1 januari 2018 onder de huidige wetgeving kunnen blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA).

nieuws
16/02/2016 - 00:00

In het Belgisch Staatsblad van 3 december 2015 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 dat sommige bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) wijzigt. De aanpassingen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de wijziging van het Bodemdecreet dat op 1 januari 2015 in werking trad.

nieuws
18/08/2014 - 13:36

Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

nieuws
16/07/2014 - 13:20

Vanaf 1 januari 2015 moet een fabrikant die een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product eerst een levenscyclusanalyse laten uitvoeren en die registreren in een publiek toegankelijke databank. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.

nieuws
16/05/2014 - 16:19

In het Belgisch Staatsblad van 12 mei 2014 verscheen het decreet van 25 april 2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

nieuws
25/04/2014 - 00:00

De Vlaamse regering keurde vandaag op voordracht van Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur een sterke vereenvoudiging van de jachtwetgeving definitief goed. Zeventien KB’s en uitvoeringsbesluiten van het Jachtdecreet werden herleid tot vier uitvoeringsbesluiten.

nieuws
07/06/2013 - 11:10

De Europese Commissie wil weten of u denkt dat de recyclingsdoelstellingen in de afvalstoffenwetgeving van de EU moeten worden gewijzigd, en zo ja, hoe. De resultaten van de raadpleging worden gebruikt bij de ontwikkeling van eventuele nieuwe wetgeving om afval te voorkomen en hergebruik en recycling te stimuleren, als onderdeel van een bredere herziening van het afvalbeleid in 2014.

studie
10/05/2013 - 11:46

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege liet in vijf digitale bioscopen in Vlaanderen een studie uitvoeren om er de geluidsniveaus in kaart te brengen. Naast het voorprogramma met filmtrailers en reclameboodschappen, werden telkens twee dezelfde films gemeten: de kinderfilm Ice Age 4 Continental Drift en de actiefilm The Expendables 2. 

nieuws
06/05/2013 - 11:50

De nieuwe heffing past het principe “‘de vervuiler betaalt” correct toe en voorziet een regeling voor noodlozingen en tijdelijke lozingen. U zult voortaan een integrale kostenaanrekening ontvangen die wel maximaal fiscaal aftrekbaar is. De nieuwe maatregelen zijn al van kracht sinds 1 januari 2013, maar voor de meeste ervan, geldt een ruime overgangstermijn. Zo kunt u nu al op de nieuwe regels inspelen.