nieuws
21/05/2019 - 00:00

Op 13 mei adviseerden Minaraad en SALV over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaardeverlies bij bebossing. De Raden hadden deze problematiek al meegenomen in het advies van 26 januari 2017 over de subsidiëring van het geïntegreerd natuurbeheer en stelden toen dat “Voor het bebossen van eigen terreinen, die reeds in eigendom zijn van private beheerder en die aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, in het ontwerpbesluit niets [is] voorzien (geen regeling voor kapitaalschade). 

nieuws
10/05/2019 - 00:00

De Minaraad en SALV ontvingen – resp. op 25 maart en 26 maart 2019 – de adviesvraag over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende subsidiëring van grondwaarde-verlies bij bebossing, ondersteund door de inkomsten van de bosbehoudsbijdrage in geval van ontbossing.