nieuws
01/04/2019 - 00:00
 • Actieplan klimaat
 • Verdrag over de aanleg van de Grensleie tussen Deûlémont in Frankrijk en Menen in België: ontwerp instemmingsdecreet
 • ADR-regelgeving: aanpassing aan laatste wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters
 • GRUP Ventilus
 • GRUP GEN-spoor L124 en fietssnelweg F207
 • GRUP ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’
 • Decreet dat diverse bepalingen wijzigt van het decreet met algemene bepalingen rond milieubeleid en van het decreet over het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen

 

nieuws
25/03/2019 - 09:46
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
 • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
 • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • Termijnverlenging GRUP Leuven
 • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen
nieuws
18/03/2019 - 10:11
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders
 • Verplaatsing Fluxysleiding Insteekdok Grimbergen
 • Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Lage-emissiezones: aanpassing decreet
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’
 • GRUP Omgeving Vliegveld Malle: voorlopige vaststelling
 • Decreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
nieuws
05/03/2019 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Toekenning steun lokale energieprojecten in het kader van Stroomversnelling
 • ADR-regelgeving: inning boetes overtredingen vervoer over de weg van gevaarlijke goederen
 • Deelname van De Vlaamse Waterweg nv aan de vzw Stadsdistributieplatform Gent
 • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie
 • Goedkeuring addendum 5 aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare – Immo Verbrugge
 • Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 184. Waregem - Waterfront
 • ESCO-charter tussen de Vlaamse Regering, het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
 • Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen
 • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
 • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt dat de oprichting van het Grindfonds en de grindwinning regelt
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden


 

nieuws
25/02/2019 - 15:23
 • Realisatieconvenant brownfieldproject Investeringszone Petroleum-Zuid
 • Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen
 • Regelluwe zones voor energie
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vanden Avenne Vrieshuis’ in Buggenhout
 • GRUP Scheldepolders Hingene
 • Wijziging uitvoeringsbesluiten na coördinatie en codificatie van het decreet over het integraal waterbeleid
 • Vaststellen landinrichtingsplan IJsevallei
nieuws
18/02/2019 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv
 • GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert
 • GRUP ‘Petroleum-Zuid: gevangenis en technische schoolcampus’
 • Stichting Zoniënwoud: oprichtingsakte en benoeming (plaatsvervangende) bestuurders
nieuws
04/02/2019 - 00:00
 • Verplaatsing nutsleidingen ten behoeve van werken aan de Brusselse Ring
 • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
 • Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode'
 • Actieplan Asbestafbouwbeleid
 • Decreet genetische rijkdommen
 • Distributie en levering thermische energie
 • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie

 

nieuws
18/01/2019 - 00:00
 • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): vervanging leden
 • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): vervanging leden
 • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Mededeling: Waalse natuurverbindingsgebieden
 • Mededeling: Waals Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
nieuws
14/12/2018 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Subsidie Turnhout voor een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
 • Toekenning projectsubsidie BAM voor zonnepanelen op geluidsschermen Zwijndrecht
 • Herverdelingsbesluit zero-emmisiewagens wagenpark Vlaamse overheid
 • Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg
 • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Regels Jachtfonds
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie
 • Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • GRUP reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
 • Mededelingen
nieuws
30/11/2018 - 00:00
 • Wijziging bepalingen Energiebesluit
 • Aanpassing call groene warmte
 • Invulling voorzitterschap vergunningscoördinerend en fasciliterend comité energieinfrastructuur
 • Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal - tijdelijk bouwdok haven Zeebrugge: toelichting dwingende redenen van groot openbaar belang
 • Nieuwe kaderovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf
 • Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen
 • Herziening of opheffing stedenbouwkundige voorschriften algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • GRUP Fort van Lillo
 • Afwijking GRUP VSGB Zaventem
 • Actieplan Asbestafbouwbeleid
 • Wijziging VLAREME
 • Decreet over de gebouwenpas
 • Decreet dat de coördinatie van de waterregelgeving bekrachtigt in het decreet over het integraal waterbeleid en dat de gecoördineerde regelgeving opheft