nieuws
04/02/2019 - 00:00
 • Verplaatsing nutsleidingen ten behoeve van werken aan de Brusselse Ring
 • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
 • Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode'
 • Actieplan Asbestafbouwbeleid
 • Decreet genetische rijkdommen
 • Distributie en levering thermische energie
 • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie

 

nieuws
18/01/2019 - 00:00
 • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
 • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): vervanging leden
 • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): vervanging leden
 • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Mededeling: Waalse natuurverbindingsgebieden
 • Mededeling: Waals Ruimtelijk Ontwikkelingsplan
nieuws
14/12/2018 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Subsidie Turnhout voor een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
 • Toekenning projectsubsidie BAM voor zonnepanelen op geluidsschermen Zwijndrecht
 • Herverdelingsbesluit zero-emmisiewagens wagenpark Vlaamse overheid
 • Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg
 • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Regels Jachtfonds
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie
 • Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • GRUP reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
 • Mededelingen
nieuws
30/11/2018 - 00:00
 • Wijziging bepalingen Energiebesluit
 • Aanpassing call groene warmte
 • Invulling voorzitterschap vergunningscoördinerend en fasciliterend comité energieinfrastructuur
 • Verbreding en verdieping Boudewijnkanaal - tijdelijk bouwdok haven Zeebrugge: toelichting dwingende redenen van groot openbaar belang
 • Nieuwe kaderovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en het Vlaams EnergieBedrijf
 • Premie vervanging oude en vervuilende huishoudelijke verwarming op vaste brandstoffen
 • Herziening of opheffing stedenbouwkundige voorschriften algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
 • GRUP Fort van Lillo
 • Afwijking GRUP VSGB Zaventem
 • Actieplan Asbestafbouwbeleid
 • Wijziging VLAREME
 • Decreet over de gebouwenpas
 • Decreet dat de coördinatie van de waterregelgeving bekrachtigt in het decreet over het integraal waterbeleid en dat de gecoördineerde regelgeving opheft
nieuws
26/11/2018 - 00:00
 • Algemene Mobiliteitsraad: integratie advies- en overlegorganen
 • Strategische transformatiesteun RenaSci Oostende Recycling nv in Gent
 • Termijnverlenging definitieve vaststelling GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Decreet met wijzigingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
nieuws
17/09/2018 - 00:00
 • Distributie en levering thermische energie
 • Aanpassing call groene warmte
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Verkoop van gronden op Plassendale 1 in Oostende
 • Verkoop van gewestgronden in Halle (Lembeek): project Lembeek-Noord
 • Verzamelbesluit landbouw en visserij
 • GRUP uitbreiding Aertssen nv
 • GRUP Petroleum-Zuid
nieuws
09/07/2018 - 00:00
 • Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet
 • Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten
 • Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare
 • Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin
 • Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge
 • Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering
 • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • GRUP Kakelenberg
 • GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek
nieuws
28/05/2018 - 00:00
 •  Personeelskader Vlaams Energieagentschap (VEA)
 •  Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas:     voorontwerp wijzigingsdecreet
 •  Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
 • Beëindiging brownfieldconvenant 86. Kapellen – Croda Henke
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 19. Temse – Bodemsanering Gasthuisstraat
 • Addendum 2 aan brownfieldconvenant 4. Willebroek Denaeyer
 • Addenda 3 aan brownfieldconvenanten 2. Watersite Vilvoorde De Molens en 31. Mottay-Pissart Vilvoorde
 • Projectoproep lokale klimaatprojecten
 • Wijziging wet op de riviervisserij
 • Startnota MBO afgewerkte olie
 • GRUP Kievit: afwijking en delegatie planningsbevoegdheid
 • Voorlopige vaststelling GRUP ‘Moervaartvallei fase 1’
 • Landinrichtingsproject Moervaartvallei
nieuws
22/05/2018 - 00:00
 • GRUP Ruimtelijke herinrichting Ring rond Brussel- deel Noord
 • Digitale meters: uitrol
 • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
 • Wijziging binnenmilieubesluit
 • Luchtkwaliteit binnenmilieu voertuigen
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Steenbakkerij Floren en Cie nv’
 • Decreet EMAS
nieuws
07/05/2018 - 09:31
 • Inwerkingtreding fiscale gunstmaatregelen natuurbeheerplannen
 • GRUP R4 - knoop Wondelgem
 • GRUP R4 - knoop Wachtebeke
 • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
 • GRUP Kakelenberg
 • Soortenschadebesluit: wijziging diverse bepalingen in het kader van wolvenschade
 • Omgekeerde toegankelijkheid natuur