nieuws
27/11/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

studie
08/10/2018 - 00:00

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has issued its Special Report on the impacts of global warming of 1.5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways. The report provides policy-makers across the globe with a strong scientific basis for their efforts to modernise the economy, tackle climate change, promote sustainable development and eradicate poverty.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Applicants have submitted 124 proposals for traditional LIFE projects under the Climate Action sub-programme in the 2018 funding round. The deadline for applications was Wednesday 12 September. Half (62) of the proposals are for Climate Change Mitigation projects, with 51 for Climate Change Adaptation projects and the remaining 11 for the Climate Governance & Information (GIC) strand.

nieuws
22/06/2018 - 00:00

De Europese Unie heeft een ontwerpverordening in voorbereiding over de beheersstructuur (Governance) van de Energie Unie, om toe te zien op de uitvoering van het Europese klimaat- en energiebeleid. Alle plannen worden op één lijn gebracht via een tienjarige cycli (vanaf 2021), en dit tegen de achtergrond van de lange termijndoelstelling van het Parijs Akkoord.

nieuws
25/05/2018 - 00:00

De Commissie komt vandaag met de eerste concrete initiatieven waarmee de financiële sector in de EU het voortouw kan nemen op de weg naar een groenere en schonere economie.

studie
13/04/2018 - 00:00

De mondiale doelen van het klimaatakkoord van Parijs kunnen met minder negatieve emissies worden gehaald dan in de meeste analyses wordt aangenomen. Meer inzetten op gedragsverandering, meer gebruik van hernieuwbare energie of een verregaande reductie van methaanuitstoot vormen een alternatief voor negatieve emissies zoals bio-energie in combinatie met CO2-afvang en -opslag (BECCS). Hoewel negatieve emissies niet tot nul terug te brengen zijn, kan het gebruik van BECCS wel aanzienlijk worden verminderd.

nieuws
13/04/2018 - 00:00

De Internationale Maritieme Organisatie (IMO), een agentschap van de Verenigde Naties, is vandaag tot een historisch akkoord gekomen om de uitstoot van schepen significant te verminderen en uiteindelijk volledig uit te faseren. Door deze beslissing wordt een significante koerswijziging ingezet. De internationale scheepvaartsector krijgt hierdoor een duidelijk signaal welke richting ze uit moet.

nieuws
10/04/2018 - 00:00

Het PBL brengt in 2018 geen Nationale Energieverkenning (NEV) uit wegens werk aan Klimaatakkoord.

studie
30/10/2017 - 00:00

Het door het kabinet Rutte-III voorgestelde emissiedoel van 49% reductie in 2030 past bij de ambitie uit het Parijs-akkoord om de temperatuurstijging te beperken tot ruim onder de 2 graden. De geanalyseerde maatregelen realiseren ruwweg de helft van de daarvoor benodigde emissiereductie. 

nieuws
14/11/2016 - 00:00

Binnen een jaar na de goedkeuring van het klimaatakkoord van Parijs, komen wereldleiders en onderhandelaars bijeen voor besprekingen in Marrakesh. De COP22 conferentie van 7-18 november richt zich op de uitvoering van het eerste algemeen bindende mondiale akkoord over klimaatverandering, een kwestie van grote urgentie voor de planeet.