nieuws
10/04/2018 - 00:00

De Europese Unie produceert elk jaar meer dan 2,5 miljard ton afval. Het werkt momenteel zijn wetgeving inzake afvalbeheer bij om de overgang van een lineaire naar een circulaire economie te bevorderen. Maar wat is eigenlijk circulaire economie? Wat zijn de redenen voor en de voordelen van een dergelijke verandering?

nieuws
23/03/2018 - 00:00

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) is veranderd. Deze veranderingen werden definitief goedgekeurd op 22 december 2017 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 23 februari 2018. De veranderingen zijn sinds 5 maart 2018 van kracht, tenzij dit anders vermeld wordt in het wijzigingsbesluit.

nieuws
21/03/2018 - 00:00

Grondstoffen als kobalt, lithium en antimoon zijn essentieel bij de productie van telefoons, windmolens of elektrische auto’s, maar hebben een beperkte beschikbaarheid. Bijvoorbeeld door mogelijke uitputting, maatschappelijke risico’s zoals slechte arbeidsomstandigheden of omdat de prijzen sterk beïnvloedbaar zijn. Het ministerie van EZK en de maakindustrie lanceren daarom de grondstoffenscanner. 

nieuws
16/02/2018 - 00:00

Op dit moment worden organische afvalstromen gecomposteerd, vergist of verbrand. Afvalleveranciers zouden meer willen bijdragen aan een circulaire economie en zien graag dat deze afvalstromen gebruikt worden als bouwstenen voor de chemische industrie. Bekijk bijgaande video om te zien hoe TNO samen met afvalbedrijven, de chemische industrie en andere belanghebbende ketenpartners deze transitie vormgeeft.

studie
01/12/2017 - 00:00

Cosmetica en verzorgingsproducten maken een belangrijk deel uit van ons dagelijks leven. Elke dag gebruikt de Belgische consument bijna 18 gram verzorgingsproducten. Van huisgemaakt tot industrieel product, van dierlijke of plantaardige origine, de grondstoffen van cosmetica worden vaak uit het leefmilieu gehaald. 

nieuws
13/10/2017 - 00:00

Een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM? Via het nieuwe webloket gebeurt dat voortaan sneller en volledig digitaal!

nieuws
22/05/2017 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft vier innovatieve onderzoeksprojecten rond aquacultuur goedgekeurd. Het gaat om twee veelbelovende projecten voor aquacultuur op het land en twee in de zee. Zij komen nu in aanmerking voor Vlaamse en Europese financiering.

studie
30/09/2016 - 00:00

Om optimaal om te gaan met grondstoffen is het noodzakelijk het afvalbeleid te wijzigen: niet alleen sturen op gewicht en volume, zoals nu het geval is, maar ook op de waarde van de grondstoffen en de milieubelasting die voorkómen kan worden door inzamelen en hergebruik. Meer hierover in  het rapport 'Grondstof voor de circulaire economie’ van  Planbureau voor de Leefomgeving.

nieuws
04/03/2016 - 00:00

Donderdag 3 maart ondertekenden Frankrijk, Vlaanderen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, het bedrijfsleven en milieuorganisaties de North Sea Resources Roundabout (NSRR). De partijen willen gezamenlijk optrekken om de markt voor grondstoffen die gewonnen worden uit afvalresten te verbeteren.

studie
15/07/2014 - 10:59

Europe can create jobs and encourage innovation by using resources much more efficiently, according to a new report from the European Environment Agency (EEA) which describes a range of policies with proven environmental and economic benefits.