studie
08/12/2017 - 00:00

De OVAM heeft een verkennend onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van toeslagstoffen bij grondwaterverontreinigingen met gechloreerde solventen.

nieuws
07/12/2017 - 00:00

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

studie
13/11/2017 - 00:00

De Hoge Gezondheidsraad heeft zich gebogen over de bestaande wetenschappelijke kennis over binnenluchtkwaliteit in België. Vandaag start de actieweek "Gezond binnen" waarbij aandacht gevraagd wordt voor gezondere binnenlucht.

nieuws
04/07/2017 - 00:00

Vorige week vond in Ierland de jaarlijkse vergadering van het OSPAR-verdrag over de bescherming van het mariene milieu van de noordoostelijke Atlantische Oceaan plaats. Een rapport over de ecologische toestand van mariene soorten en niveaus van vervuiling werd er gelanceerd en benadrukt recente uitdagingen zoals marien zwerfvuil en verzuring. België werd verkozen tot één van de twee nieuwe vice-voorzitters van het verdrag. 

nieuws
23/06/2017 - 00:00

De OVAM stelt vast dat de uitvoering van de bepalingen rond de gebruiksadviezen voor verbetering vatbaar is. Het is namelijk cruciaal dat heldere informatie kan worden opgenomen in het bodemattest zodat de verwerver van een grond terdege wordt gesensibiliseerd en bewust gemaakt van de mogelijke impact van de bodemverontreiniging.

nieuws
15/05/2017 - 00:00

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en onze gezondheid. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. Daar komt bij dat de kosten van een sanering zeer hoog kunnen liggen, en dat zo’n operatie vaak hinder met zich meebrengt voor buurtbewoners. 

nieuws
18/04/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

studie
31/03/2017 - 00:00

134.000 risicopercelen uit 304 gemeentelijke inventarissen . Dat is het voorlopige resultaat van de intensieve informatie-uitwisseling tussen Vlaamse steden en gemeenten en de OVAM.

studie
26/03/2017 - 00:00

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Goed nieuws voor Antwerpenaars die graag tuinieren. Wie wil weten of de grond van zijn of haar moestuin of kippenren gezond is, kan dit voorjaar tegen verminderd tarief een bodemanalyse op verontreinigende stoffen laten uitvoeren.