nieuws
18/04/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

studie
31/03/2017 - 00:00

134.000 risicopercelen uit 304 gemeentelijke inventarissen . Dat is het voorlopige resultaat van de intensieve informatie-uitwisseling tussen Vlaamse steden en gemeenten en de OVAM.

studie
26/03/2017 - 00:00

De Milieu-inspectie van het Vlaams Departement Leefmilieu, Natuur en Energie heeft in 2016 11.503 inspecties uitgevoerd. Die inspecties kaderen in gerichte en geplande inspectiecampagnes, maar veel inspecties gebeuren ook naar aanleiding van klachten.

nieuws
20/01/2017 - 00:00

Goed nieuws voor Antwerpenaars die graag tuinieren. Wie wil weten of de grond van zijn of haar moestuin of kippenren gezond is, kan dit voorjaar tegen verminderd tarief een bodemanalyse op verontreinigende stoffen laten uitvoeren.

nieuws
25/03/2016 - 00:00

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) enTessenderlo Chemie nv gaan weldra van start met de sanering van de Winterbeek over een traject van 17 km.

studie
09/05/2014 - 11:37

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft CE Delft gevraagd een beknopte ex-post evaluatie uit te voeren van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) 1 en 2. De evaluatie is uitgevoerd middels interviews, check van resultaten en het hergebruiken van eerdere evaluaties. De evaluatie heeft mede tot doel te komen tot adviezen voor een nieuw LAP3 in 2015. 

nieuws
22/11/2013 - 10:02

Hoe evolueert de waterkwaliteit in Vlaanderen? Wat zijn de bronnen van waterverontreiniging? De nieuwe meetresultaten van de oppervlaktewater- en waterbodemkwaliteit in Vlaanderen vindt u op de website van VMM.

link
01/01/2009 - 11:00

Via de EMIS-website kan BOSS gedownload worden, software waarmee voor een bepaalde verontreiniging in een bepaalde situatie de optimale saneringstechnieken worden geselecteerd.