nieuws
18/04/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
31/03/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, bezorgt hij de bewijsstukken aan de gemeente om het tegendeel aan te tonen. Soms kan de gemeente echter geen uitspraak doen op basis van de beschikbare administratieve informatie. In dat geval moet de betrokkene een gemotiveerde verklaring door een erkend bodemsanerings-deskundige laten opstellen. Hiervoor bestaat een Code van Goede Praktijk.

nieuws
16/02/2016 - 00:00

In het Belgisch Staatsblad van 3 december 2015 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 dat sommige bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) wijzigt. De aanpassingen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de wijziging van het Bodemdecreet dat op 1 januari 2015 in werking trad.

brochure
31/03/2013 - 08:12

Een bedrijf dat activiteiten uitvoert, die de bodem kunnen vervuilen, moet afhankelijk van de Vlarem-rubrieken die op het bedrijf van toepassing zijn, voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit is de periodieke onderzoeksplicht. De brochure licht deze regelgeving en verplichting toe.

brochure
30/07/2012 - 15:04

Deze leidraad geeft bedrijven een basis om een communicatie naar hun buren (bedrijven of particulieren) te doen als de verontreiniging die op hun perceel ontstaan is, zich verspreid heeft naar (het)naastliggende perce(e)l(en).