nieuws
23/02/2018 - 00:00

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor.  Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt.

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Die maakt het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen. 

studie
19/01/2018 - 00:00

Vlaanderen telt nog veel gronden die verontreinigd werden in ons rijke industriële verleden. Tegen 2036 wil de OVAM de sanering van alle historische bodemverontreinigingen minstens opstarten. De inventaris van de mogelijk verontreinigde gronden in Vlaanderen is een belangrijke stap in die richting.

nieuws
22/09/2017 - 00:00

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

nieuws
13/09/2017 - 01:09

VLABOTEX werd in 2007 opgericht om saneringen op droogkuislocaties organisatorisch en financieel te ondersteunen. Daarbovenop wil VLABOTEX fungeren als kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen. Het overgrote deel van de huidige en voormalige droogkuisbedrijven gebruiken of gebruikten in het verleden gechloreerde solventen (VOCl’s) als reinigingsmiddel. 

nieuws
15/05/2017 - 00:00

Dit advies kwam er naar aanleiding van een op 4 april ontvangen adviesvraag vanwege de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het voorgelegde voorontwerp van decreet heeft als doel een verplicht bodemonderzoeksmoment in te voeren voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging. 

nieuws
18/04/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
31/03/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
10/03/2017 - 00:00

Als de eigenaar of exploitant van mening is dat een kadastraal perceel onterecht is opgenomen als risicogrond, bezorgt hij de bewijsstukken aan de gemeente om het tegendeel aan te tonen. Soms kan de gemeente echter geen uitspraak doen op basis van de beschikbare administratieve informatie. In dat geval moet de betrokkene een gemotiveerde verklaring door een erkend bodemsanerings-deskundige laten opstellen. Hiervoor bestaat een Code van Goede Praktijk.