nieuws
20/04/2018 - 00:00

De OVAM beoordeelt niet langer alle bodemonderzoeken op hun technische conformiteit. Wat doen we dan wel? We nemen nog steeds een beslissing over de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op basis van het verslag van het bodemonderzoek. Maar we gaan ervan uit dat de aangeleverde feiten en gegevens correct en volledig zijn.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Door een voortdurende toename van de kwaliteit van de bodemonderzoeken werd bij de recente wijziging van het Bodemdecreet daarom geoordeeld dat het niet langer noodzakelijk is dat de OVAM elk bodemonderzoek aan een conformiteitsonderzoek onderwerpt.

nieuws
30/03/2018 - 00:00

Voor garage-, carrosserie- en landbouwmachinebedrijven die kampen met bodemverontreiniging en zich zorgen maken over de kosten voor hun erfopvolgers, is er goed nieuws... 

nieuws
23/02/2018 - 00:00

Het Vlaams Parlement keurde op 29 november 2017 een wijziging in het Bodemdecreet goed.
Op 12 februari 2018 zijn een aantal nieuwe bepalingen in werking getreden. 

nieuws
23/02/2018 - 00:00

De OVAM bereidt een wijziging van de standaardprocedures voor.  Om iedereen de kans tot inspraak te geven, worden de ontwerpversies op de OVAM-website beschikbaar gemaakt.

nieuws
19/01/2018 - 00:00

Op 29 november 2017 keurde het Vlaams Parlement een wijziging van het Bodemdecreet goed. Die maakt het mogelijk om voor 2036 te starten met de sanering van alle verontreinigde gronden in Vlaanderen. 

studie
19/01/2018 - 00:00

Vlaanderen telt nog veel gronden die verontreinigd werden in ons rijke industriële verleden. Tegen 2036 wil de OVAM de sanering van alle historische bodemverontreinigingen minstens opstarten. De inventaris van de mogelijk verontreinigde gronden in Vlaanderen is een belangrijke stap in die richting.

nieuws
22/09/2017 - 00:00

Er worden een aantal wijzigingen doorgevoerd in de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2017.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

nieuws
13/09/2017 - 01:09

VLABOTEX werd in 2007 opgericht om saneringen op droogkuislocaties organisatorisch en financieel te ondersteunen. Daarbovenop wil VLABOTEX fungeren als kennis- en adviescentrum voor de bodemproblematiek van de droogkuissector in Vlaanderen. Het overgrote deel van de huidige en voormalige droogkuisbedrijven gebruiken of gebruikten in het verleden gechloreerde solventen (VOCl’s) als reinigingsmiddel. 

nieuws
15/05/2017 - 00:00

Dit advies kwam er naar aanleiding van een op 4 april ontvangen adviesvraag vanwege de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. Het voorgelegde voorontwerp van decreet heeft als doel een verplicht bodemonderzoeksmoment in te voeren voor nog niet onderzochte gronden met potentieel historische bodemverontreiniging.