nieuws
14/01/2020 - 00:00

De Europese Unie is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld worden. Dat vergt forse investeringen van zowel de EU als de overheden in de lidstaten, maar ook van de private sector.

nieuws
10/01/2020 - 00:00

In het natuurgebied De Blankaart in Diksmuide en Houthulst heeft de Vlaamse Landmaatschappij recent vier uitkijktorens opgetrokken. De bouw van de uitkijkpunten vormt het sluitstuk van een natuurherstelproject dat in 2009 van start ging. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir is verheugd: “Vlaanderen speelt hiermee voluit natuur uit als troef en zorgt ervoor dat wandelaars en vogelspotters kunnen genieten van het landschap en de vogels zonder de natuur te verstoren.”

studie
08/01/2020 - 00:00

De voorbije maand december is het grondwater op heel veel locaties gestegen, maar in 80% van de gevallen blijft de grondwaterstand in Vlaanderen laag voor de tijd van het jaar.

nieuws
08/01/2020 - 00:00

De Moonshot is een toekomstgericht industrieel innovatieprogramma van de Vlaamse overheid. In plaats van naar de maan willen we naar een CO2-neutrale industrie tegen 2050. Samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven zet speerpuntcluster Catalisti onze klimaatambitie om in actie. Maak hier kennis met een eerste reeks veelbelovende Moonshot-initiatieven.

 

nieuws
07/01/2020 - 00:00

De Minaraad heeft vlak voor kerstdag zijn rollend meerjarenprogramma 2020-2024 vastgesteld. Met dit programma hebben de raadsorganisaties – milieu- en natuurbeweging, sociaaleconomische partners, diverse specifieke belangenorganisaties – een 15-tal kwesties geïdentificeerd die van strategisch belang zijn en waarrond ze in de komende jaren gezamenlijk een oplossing voor willen vinden.

nieuws
24/12/2019 - 09:33
 • Inkanteling Vastgoed Vlaamse overheid bij het Facilitair Bedrijf
 • Herverdelingsbesluit premies zero-emissievoertuigen
 • Vlaamse klimaatstrategie 2050
 • Oprichting Nationaal Comité beveiliging drinkwater 
 • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 165. Mechelen – Inofer-Trapsite
 • Vijfjarenplannen 2020-2024 van de praktijkcentra actief in de voorlichting en ontwikkeling van Land- en Tuinbouw 
 • Eigen Vermogen ILVO: 1 miljoen euro subsidie voor nieuwe proefaccommodatie pluimvee
 • Strategische ecologiesteun aan Dynea nv in Gent
 • De Vlaamse Waterweg: dotatie herontwikkeling Ford-site 
 • Innovatieprogramma Moonshot 'Vlaanderen CO2-neutraal': subsidie drie projecten
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG): subsidie klimaattafels 
 • Wijziging energiebesluit: ZEV-premie, energieleningen, sloop en heropbouw en berekening onrendabele top
 • Projectoproep 'Proeftuinen Droogte 2019': subsidie vijf projecten
 • GRUP Scheldepolders Hingene 
 • GRUP Omgeving vliegveld Malle 
 • Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’: termijnverlenging
 • Gemeente Machelen: subsidie groenproject in het kader van Vlaams Strategisch Gebied Brussel (VSGB) 
 • VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest
 • Projectfinanciering Bosgroepen en Regionale Landschappen
 • Samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Asbestafbouw provincie Limburg
 • Vlaams Fonds voor Lastendelging (VFLD): saneringskosten Lantis
 • Grondwettelijk Hof: rolnummer 7290
 • Procesnota GRUP Ventilus
 • Zending van Vlaams minister Zuhal Demir naar COP25 UNFCCC – Klimaattop in Madrid (9-13 december 2019): programma
nieuws
10/12/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 9 december 2019 het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030 definitief goed na aanbevelingen en adviezen van onder meer de SERV, de Minaraad, de SALV en de Vlaamse Jeugdraad.

nieuws
09/12/2019 - 00:00
 • Definitief Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030
studie
04/12/2019 - 00:00

Dit rapport omvat een literatuurstudie naar bestaande tools in binnen- en buitenland, een kritische analyse van de tools en beschrijft het Programma van Eisen van de geplande klimaatadaptatietool voor Vlaanderen. 

nieuws
26/11/2019 - 00:00

Delivering 450 GW by 2050 (or even 100 GW by 2030) sets significant technological, business and policy challenges for the offshore wind industry. But it is also a formidable human resources challenge. What will be the recruitment needs to deliver the first 100 GW? Can the offshore wind industry attract and retain the required talents?