nieuws
12/02/2020 - 00:00

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

studie
07/02/2020 - 00:00

Onderzoek toont dalende blootstelling aan milieuvervuilende stoffen in Vlaanderen aan, maar…

studie
28/01/2020 - 00:00

De FOD Volksgezondheid heeft een studie laten uitvoeren over de mogelijke aanwezigheid van schadelijke stoffen in producten voor vrouwelijke hygiëne: tampons en maandverband.  De resultaten zijn geruststellend. De concentratie van de meeste stoffen is te laag om gekwantificeerd te kunnen worden.

studie
20/01/2020 - 00:00

Overzichtsrapport van de afbouw van het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2018 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen.

nieuws
17/12/2019 - 00:00

Jaarlijks gebeuren er in België nog meer dan 10.000 incidenten met chemische huishoudproducten (zoals was- en schoonmaakmiddelen, ontstoppers en verven). Bij de helft ervan zijn kinderen betrokken.  

nieuws
17/12/2019 - 00:00

In een oriënterend bodemonderzoek moet de bodemsaneringsdeskundige een uitspraak doen over de aard (nieuw, historisch of gemengd) van de bodemverontreiniging, dus ook voor de asbestverontreiniging ter hoogte van de afdruipzone. 

nieuws
23/10/2019 - 00:00

Uit een nieuw rapport van VMM blijkt dat de kwaliteit van het drinkwater in grote mate voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen. In 2018 deden de watermaatschappijen 11 148 controles aan de kraan. In 296 stalen was er een overschrijding van de norm. 193 keer was dat voor lood. Verder waren er ook normoverschrijdingen voor E.coli (15), Enterokokken (20), koper (8), nikkel (39) en nitriet (21).

nieuws
28/10/2016 - 00:00

Bent u een consultant of professional in de chemische of aanverwante sectoren? Of verdeelt u biociden van het gesloten circuit? Heeft u vragen over de etikettering van gevaarlijke mengsels, nanomaterialen, milieunormen voor batterijen, verpakkingen, verwarmingstoestellen, … ?

nieuws
31/08/2012 - 00:00

Op 21 december 2010 lanceerde de Europese Commissie de ontwerprichtlijn die de Seveso II-richtlijn moet vervangen. Met de nieuwe Seveso-richtlijn zal een afstemming met de indeling van de gevaarlijke stoffen volgens de CLP-verordening 1272/2008/EG bereikt worden en moet de publieke toegang tot informatie over Seveso-inrichtingen verbeteren. Seveso III verscheen op 24 juli 2012 in het Europees Publicatieblad en dient in werking te treden in de lidstaten op 1 juni 2015.

nieuws
13/08/2012 - 00:00

Nieuwe regels die vandaag in werking treden zullen ervoor zorgen dat EU-burgers beter worden geïnformeerd over de gevaren die uitgaan van industriële installaties in hun onmiddellijke omgeving. De regels passen in het kader van een voor het overige technische actualisering van de Seveso-richtlijn, een belangrijk instrument voor het beheer van industriële risico's, die momenteel wordt aangepast in het licht van de recente wijziging van de internationale en Europese indeling van chemische stoffen. De richtlijn verplicht de lidstaten ertoe noodplannen op te stellen voor gebieden rond industriële installaties waar zich zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevinden.