nieuws
09/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
16/02/2018 - 00:00

Deze legislatuur beweegt veel in de Vlaamse ruimtelijke ordening: de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn aanvaard (minder open ruimte innemen), de instrumenten die dat kunnen realiseren zijn goedgekeurd, en de bouw- en milieuvergunning zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en de procedure verloop volledig digitaal.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen van het instrumentendecreet goedgekeurd.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Een burger en een bedrijf hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Antwerpen van 21 maart 2013.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 8 december 2017 het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) bekrachtigd nadat deze op 29 november 2017 aangenomen werd door het Vlaams Parlement. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt het decreet gefaseerd van kracht.

nieuws
17/11/2017 - 00:00

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie.

nieuws
29/03/2017 - 00:00

Op 30 november 2016 bracht de Europese Commissie haar Winterpakket Energie: “Clean Energy for All Europeans” uit. De Commissie wil de Europese Energie Unie verder uitbouwen richting een competitieve, leveringszekere en koolstofarme samenleving, met als tijdshorizonten 2030 en 2050. Daartoe heeft de Commissie wijzigingsvoorstellen gelanceerd die betrekking hebben op de belangrijkste Europese energierichtlijnen. 

studie
10/02/2017 - 00:00

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren

nieuws
02/12/2016 - 00:00

De klimaatverandering laat zich vandaag al voelen en zal volgens wetenschappers wereldwijd de komende decennia steeds grotere gevolgen hebben. Om met die problematiek om te gaan, wordt op twee sporen gewerkt.