nieuws
07/09/2018 - 00:00
 • Steunregeling kleine en middelgrote windturbines
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 118. Harelbeke - Site Lano
 • Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 74. Turnhout - stationsomgeving
 • Goedkeuring brownfieldconvenant 158. Zellik - Kerremans
 • Intergemeentelijke commissies voor ruimtelijke ordening
 • ABS-verordening: wijziging uitvoeringsbesluit milieubeleid
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Wijziging tariefregulering integrale waterfactuur
 • Wijziging milieuhandhavingsbesluit
 • Rangschikking onbevaarbare waterlopen

   

nieuws
11/06/2018 - 00:00
 • Harmonisering procedures voorkooprechten
 • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
 • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
 • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
 • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
 • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020
nieuws
16/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigde de Vlaamse Regering op 8 maart 2018 definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving

nieuws
09/03/2018 - 00:00

Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief diverse besluiten naar aanleiding van het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet met diverse bepalingen rond ruimtelijke ordening, milieu en omgeving.

nieuws
16/02/2018 - 00:00

Deze legislatuur beweegt veel in de Vlaamse ruimtelijke ordening: de principes van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zijn aanvaard (minder open ruimte innemen), de instrumenten die dat kunnen realiseren zijn goedgekeurd, en de bouw- en milieuvergunning zijn samengevoegd in de omgevingsvergunning en de procedure verloop volledig digitaal.

nieuws
28/12/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse Regering de krachtlijnen van het instrumentendecreet goedgekeurd.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Een burger en een bedrijf hebben beroep aangetekend bij Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, tegen een beslissing van de provincie Antwerpen van 21 maart 2013.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 8 december 2017 het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) bekrachtigd nadat deze op 29 november 2017 aangenomen werd door het Vlaams Parlement. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt het decreet gefaseerd van kracht.

nieuws
17/11/2017 - 00:00

De VHRM publiceerde de handhavingsrapporten voor milieu en ruimtelijke ordening.

nieuws
29/09/2017 - 00:00

Het omgevingsbeleid staat in de steigers. Dat beleid voegt voorheen gescheiden beleidssectoren als ruimtelijke ordening, natuur en milieu samen. Er komt een Omgevingswet, en op de ministeries wordt hard gewerkt aan een Omgevingsvisie.