nieuws
20/05/2019 - 00:00
 • Huishoudelijk reglement Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed (VCOE)
 • Vervoer gevaarlijke goederen per spoor: standpuntbepaling
 • Technische specificaties walstroomvoorzieningen voor zee- en binnenschepen 
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’            
 • Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Rond Ronse' 
 • Voorkeursbesluit Extra Containerbehandelingscapaciteit havengebied Antwerpen (ECA)
 • Uitvoeringsbesluit digitale meters energie 
 • Definitieve goedkeuring Brownfieldconvenant: 158. Zellik - Kerremans 2020
 • Noodkoopfonds: toekenning van steun voor energetische renovatieprojecten van noodkoopwoningen
 • Garanties van oorsprong voor (groene) gas, warmte en koude 
 • Wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval            
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen 
 • GRUP Ebema en omgeving 
 • VLAREM III: grote stookinstallaties 
 • Wijziging landinrichtingsbesluit: verduidelijking bevoegdheden en taakverdeling 
 • Instandhoudingsdoelstellingen Beneden-Schelde 
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet specifieke onroerenderfgoedpremies
 • Correctie omgevingslawaai
nieuws
14/02/2019 - 00:00

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM op stapel, teneinde de omzetting van de BBT-conclusies van de BREF LCP mogelijk te maken.

nieuws
22/01/2019 - 00:00

Op dit moment wordt de VLAREM-trein 2019 op rails gezet. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van titel II van het VLAREM en haar bijlagen, het Milieuhandhavingsbesluit, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit. 

nieuws
05/10/2018 - 00:00

De adviesvraag over het ontwerpwerpbesluit VLAREM‐trein 2017 werd op 24 juli 2018  ontvangen door Minaraad en SALV. Gelet op de timing van de adviesvraag en de aard van  het dossier vroegen de raden uitstel tot eind september 2018. 

nieuws
09/03/2018 - 00:00
Na advies van de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering definitief titel II en titel III van het VLAREM. 
nieuws
11/04/2016 - 00:00

De wijziging van bijlage 2.4.1. van VLAREM II betreft de beoordeling van de chemische toestand van een grondwaterlichaam en de beoordeling van de kwantitatieve toestand van een grondwaterlichaam.

nieuws
24/01/2014 - 11:12

VLAREM III betreft de implementatie van BBT ("best beschikbare technologieën") m.b.t. GPBV-installaties ("GPBV" staat voor "geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging" en betreft de installaties die onder de Richtlijn Industriële Emissies vallen).

nieuws
13/06/2012 - 11:23

Ter publieke consultatie werden op de website www.lne.be/themas/vergunningen het ontwerpbesluit VLAREM-trein 2012 en het bijhorende verslag aan de Vlaamse Regering gepubliceerd. Opmerkingen kunnen per e-mail worden bezorgd aan de afdeling Milieuvergunningen tot uiterlijk 3 juli 2012.