nieuws
04/07/2019 - 00:00

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw heeft bij besluit van 12 juni 2019 het modelformulier voor de aanvraag van een bodemattest vastgesteld. Dit modelformulier vervangt het modelformulier dat bij het ministerieel besluit 11 mei 2017 werd vastgesteld.

nieuws
04/07/2019 - 00:00

Beter voorkomen dan saneren

De goedkoopste weg naar een propere bodem

nieuws
10/05/2019 - 00:00

De code van goede praktijk geeft richtlijnen voor de evaluatie van uitdampingsrisico’s van vluchtige stoffen in het kader van het Bodemdecreet.

nieuws
10/05/2019 - 00:00

Vlaanderen telt naar schatting 8.000 voormalige of bestaande tankstations. Door lekkende benzine of diesel zijn die gronden vaak vervuild. Omdat in de praktijk bleek dat heel wat uitbaters van tankstations de kostprijs van een bodemsanering niet kunnen dragen zijn we als OVAM op zoek gegaan naar een alternatieve financiering.

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Sinds kort bestaat er een nieuw fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector: Tersana. Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, kunnen via het fonds een beroep doen op financiële steun van de overheid, maar vooral ook de organisatie van hun saneringswerken overdragen.

nieuws
19/04/2019 - 00:00

Op 18 april 2019 heeft de administrateur-generaal van de OVAM een besluit genomen tot definitieve vaststelling van de onteigening van onroerende goederen Rittwegerlaan 1 in Machelen, met onteigeningsplan 'Proces-verbaal van meting – onteigeningsplan - Gemeente Machelen tussen R0-Rittwegerlaan-Kerklaan en spoorweg’ met referentienummer bij het kadaster ‘23047/10274’ en projectnota 'Bodemsanering terreinen ter hoogte van Rittwegerlaan en Kerklaan te Machelen'.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater.

nieuws
19/11/2018 - 00:00

Minerale olie, vluchtige minerale olie, heptaan, hexaan, cyclohexaan en methylcyclohexaan, en dat zowel in de bodem als in het grondwater: het Vilvordit-terrein is ernstig vervuild. Het gaat om een zogeheten historische verontreiniging, die is ontstaan tussen 1930 en 1958.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Op de site was vroeger (1839 tot 1895) een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. De verontreiniging zit in de grond en in het grondwater. De sanering ervan is nodig, maar omdat de terreinen verhard waren, was er nooit direct contact mogelijk met de verontreiniging.

nieuws
11/06/2018 - 00:00
  • Harmonisering procedures voorkooprechten
  • Brownfieldconvenant 163. Zele - Vanhassels
  • Nota aan het overlegcomité: bodemsanering tankstations en gasolietanks voor verwarming
  • Rivervisserij: wijziging uitvoeringsbesluit
  • Strategische adviesraad voor Landbouw en Visserij: vervanging leden
  • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Agristo – herneming’
  • Wijzigingsdecreet algemene bepalingen milieubeleid en Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
  • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verdeling Belgische klimaat- en energiedoelstellingen 2013-2020