studie
13/02/2020 - 00:00

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doen verslag van deze bevindingen in Nature. 

nieuws
21/01/2020 - 00:00

De Lijn, Lantis, De Werkvennootschap, het agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het departement Mobiliteit en Openbare Werken bundelen de krachten om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid tegen 2030 te halen. De doelstellingen zijn ambitieus: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik t.o.v. 2015. 

nieuws
13/01/2020 - 00:00

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekent minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag in Utrecht met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Voorheen waren vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend. Met dit akkoord gaat dit kabinet een stap verder: de Europese normen zijn de ondergrens, gezondheidswinst door schonere lucht het doel dat gerealiseerd wordt.

studie
29/09/2017 - 00:00

Met de Europese voorstellen tot aanscherping van de beleidsdoelen voor lucht, klimaat en energie vermindert in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in de Europese Unie tot 43% ten opzichte van 1990. Daarmee voldoet de EU ruim aan het vastgestelde reductiedoel. De extra kosten bedragen 0,4% van het Europees inkomen in 2030.

nieuws
08/01/2013 - 16:59

Clean air will be the focus of EU environmental policy discussions throughout 2013, the Year of Air. The European Environment Agency (EEA) provides a wealth of information underpinning the review of air pollutant legislation.

nieuws
08/01/2013 - 13:14

Volgens de jongste enquête vindt een meerderheid (56 %) van de Europeanen dat de luchtkwaliteit de laatste tien jaar verslechterd is. In Cyprus, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Roemenië en Spanje was 70 tot 75 % en in Italië zelfs 81 % van de ondervraagden die mening toegedaan. Uit de enquête – de Eurobarometer Attitudes of Europeans towards Air Quality (de houding van de Europeanen ten aanzien van de luchtkwaliteit) – blijkt sterke steun voor verdere maatregelen op EU‑niveau. Bijna vier op de vijf ondervraagden (79 %) vinden dat de EU extra maatregelen moet voorstellen om de luchtvervuiling te bestrijden.

studie
18/12/2012 - 16:05

De luchtkwaliteit verbeterde de laatste tien jaar en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen nam af. Toch wordt een derde van de Vlaamse bevolking in 2011 nog steeds blootgesteld aan te veel dagen met hoge fijnstofconcentraties. In 2000 ging het wel nog om meer dan de helft van de Vlamingen. De VMM publiceert haar rapporten over luchtkwaliteit en uitstoot in Vlaanderen.

nieuws
11/12/2012 - 11:24

De Europese Commissie houdt een publieksraadpleging over de vraag hoe de luchtkwaliteit in Europa het best kan worden verbeterd. De raadpleging loopt tot en met 4 maart 2013.

studie
20/11/2012 - 13:48

Als alle personenauto’s in Nederland op elektriciteit zouden rijden, verbetert het milieu en de leefomgeving vooral in de steden, met name door minder CO2-uitstoot en geluidshinder. Ook wordt ons land dan minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Elektrisch rijden kost de overheid, bij gelijkblijvend belastingregime, wel geld. Ook de consument is waarschijnlijk duurder uit. Alleen de automobilist die meer dan 20.000 kilometers per jaar rijdt, kan besparen.

nieuws
20/11/2012 - 11:49

New rules to make motorbikes safer and greener got the thumbs up from the European Parliament on Tuesday. They are to apply to all powered two- and three-wheel vehicles, from mopeds to heavy motorcycles, and also quads, as of 2016.