nieuws
21/02/2020 - 00:00

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat ingestemd met de aanpassing van het Scheepsafvalstoffenbesluit. 

nieuws
18/02/2020 - 00:00
  • Afwijking en delegatie GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan Dilbeek
  • Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte
  • Oproep energetische renovatie noodkoopwoningen
  • Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

 

nieuws
25/01/2020 - 20:00

De energieregelgeving leidt tot boetes voor personen met zorgnoden en vormt een drempel voor het inrichten van zorgwoningen. Daarom bereidt Vlaams minister Zuhal Demir samen met het Vlaams Energieagentschap een decreetswijziging voor waardoor een zorgwoning niet langer wordt beschouwd als een aparte wooneenheid. Dat voorkomt extra drempels en boetes voor personen met zorgnoden. 

nieuws
20/01/2020 - 14:23

Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

nieuws
14/01/2020 - 00:00

De opmaak van een instrumentendecreet  is opgestart tijdens de vorige regeerperiode. Daarbij staat een omgevingsbeleid vanuit gebiedsgerichte realisaties voorop, in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien voor overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten.

studie
17/11/2017 - 00:00

De Nederlandse fiscale wetgeving kent meerdere hiaten bij het beprijzen van de milieuschade die bij de productie van goederen ontstaat. Ongeveer 55% van het gebruik van fossiele energie wordt nu niet belast. Ook wordt de belasting te laat ingezet. 

nieuws
26/05/2017 - 00:00

Het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen (OMV) werkt nog niet naar behoren. Het Vlaams Parlement heeft daarom beslist dat de gemeenten nog tot 1 januari 2018 onder de huidige wetgeving kunnen blijven werken via het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA).

nieuws
16/02/2016 - 00:00

In het Belgisch Staatsblad van 3 december 2015 verscheen het besluit van de Vlaamse Regering van 23 oktober 2015 dat sommige bepalingen van het Vlaams reglement betreffende de bodemsanering en de bodembescherming (VLAREBO) wijzigt. De aanpassingen zijn in belangrijke mate gekoppeld aan de wijziging van het Bodemdecreet dat op 1 januari 2015 in werking trad.

nieuws
18/08/2014 - 13:36

Een nieuwe wet van de federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu legt limietwaardes op voor het vrijkomen van chemische stoffen uit vloerbekleding. Producten die niet voldoen mogen vanaf 1 januari 2015 niet meer verkocht worden. De nieuwe reglementering moet leiden tot een gezondere binnenlucht.

nieuws
16/07/2014 - 13:20

Vanaf 1 januari 2015 moet een fabrikant die een milieuboodschap wil aanbrengen op zijn product eerst een levenscyclusanalyse laten uitvoeren en die registreren in een publiek toegankelijke databank. Deze wetgeving is van toepassing op alle bouwproducten die in België in de handel worden gebracht of op de markt worden aangeboden.