nieuws
08/05/2019 - 00:00

Vlaanderen wil komaf maken met de historische asbestvervuiling in haar gebouwenpatrimonium. Voor de inventarisatie doet het een beroep op de remote sensing-expertise van VITO.

nieuws
08/05/2019 - 00:00

Minaraad, SERV en SALV adviseerden op vraag van de Vlaamse Regering over een aantal wijzigingen aan het drinkwaterbesluit. Daarbij focussen ze op de regeling over de afkondiging van preventieve maatregelen bij een dreigend kwantiteitsprobleem (bv. sproeiverbod).

nieuws
07/05/2019 - 00:00

Van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans ontvingen de SALV en de Minaraad  de vraag om advies te geven over het 6de Mestactieprogramma (MAP6) en meer concreet over de doorvertaling hiervan in het Mestdecreet. 

nieuws
06/05/2019 - 00:00

After nearly two decades of strong annual growth, renewables around the world added as much net capacity in 2018 as they did in 2017, an unexpected flattening of growth trends that raises concerns about meeting long-term climate goals.

nieuws
06/05/2019 - 00:00
 • Projectsubsidie Enabel
 • Nieuw kadasterplan perceel Z33 (begijnhof Hasselt)
 • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders
 • Omzetting Europese Richtlijn Omgevingslawaai
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Actualisering besluiten rond leefmilieu en landbouw
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’
 • Wijzigingsdecreet diverse bepalingen van het decreet over lage-emissiezones
 • Waals decreet digitale meters
 • Brusselse ordonnantie
 • Vlaanderen als excellente waterstofregio
 • Globaal renovatieplan in Vlaanderen

 

nieuws
06/05/2019 - 00:00

In Vlaanderen betalen we net iets minder voor water dan gemiddeld in onze buurlanden. De integrale waterfactuur is ook iets goedkoper dan in Wallonië en Brussel. De waterfactuur is voor de meeste Vlamingen betaalbaar. Al dénkt de Vlaming zelf wel dat ons drinkwater duur is.

nieuws
05/05/2019 - 00:00

Het voorbije jaar zijn er 30 nieuwe onshore windturbines bijgekomen, goed voor een vermogen van ongeveer 83 megawatt. De provincie Limburg scoort het best wat vermogen per inwoner betreft, gevolgd door de provincie Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap, waar de cijfers van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn terug te vinden.

nieuws
04/05/2019 - 00:00

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’ voorlopig vast. Dit ontwerpplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals.

nieuws
03/05/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

nieuws
03/05/2019 - 00:00

Half mei starten de graafwerken in de Alsembergse Beemd. In het nieuwe park is er veel aandacht voor recreatie en waterberging.