nieuws
18/10/2017 - 00:00

Het Interreg-project Rawfill gaat op zoek naar een specifieke aanpak voor het duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen.

nieuws
17/10/2017 - 00:00

Van 17 oktober tot en met 5 november kan iedereen meewerken aan de ontwikkeling van het interfederaal Energiepact, een visie op het toekomstig energiebeleid in België. Via een burgerbevraging op www.energiepact2050.be kan de burger gedurende 3 weken zijn mening geven. De resultaten zullen deel uitmaken van het pact, een energieakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

nieuws
17/10/2017 - 00:00

De Raad Milieu bepaalde op 13 oktober zijn onderhandelingsstandpunt (algemene oriëntatie) over een verordening tot vaststelling van nieuwe boekhoudregels en bindende afspraken voor de lidstaten om ervoor te zorgen dat het gebruik van gronden en bossen in de EU in de periode 2021‑2030 duurzamer en klimaatvriendelijker wordt. Zo wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen en het klimaat beter beschermd. 

nieuws
13/10/2017 - 00:00

Een grondstofverklaring aanvragen bij de OVAM? Via het nieuwe webloket gebeurt dat voortaan sneller en volledig digitaal!

nieuws
13/10/2017 - 00:00

Door ons rijke industriële verleden liggen in Vlaanderen nog talloze verontreinigde gronden. Tegen 2036 willen we voor alle historische bodemverontreinigingen minstens de sanering opstarten. Een inventaris van mogelijk verontreinigde gronden is daarvoor de eerste voorwaarde. De gemeenten zijn goed op weg om tegen eind 2017 hun inventaris van risicogronden te vervolledigen.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

EU Member States today adopted a common negotiating position on two key legislative proposals for the EU's 2030 climate and energy policy framework – one on reducing emissions in sectors not covered by the EU emissions trading system (ETS) and the other on emissions from land use and forestry.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

ECN wil discussie over ethische kant van groene energie aanjagen

Een grootschalige overgang naar duurzame energie heeft ook sociale consequenties die nu langzaam aan het licht komen.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

In 2016 zamelden de dertig erkende kringloopcentra in Vlaanderen 73 784 ton potentieel herbruikbare goederen in bij burgers en bedrijven in alle gemeenten van Vlaanderen. Dat staat gelijk aan 11,4 kilogram per inwoner en betekent een groei van 6 procent tegenover 2015.

nieuws
13/10/2017 - 00:00

“Industrie, investeer in technologie voor elektrificatie!” Dat is de heldere boodschap van Yvonne van Delft. Elektrificatie van de industrie gaat om het inzetten van duurzame elektriciteit zoals wind- en zonne-energie ter vervanging van fossiele energie.

nieuws
11/10/2017 - 00:00

Om de afspraken in het klimaatakkoord van Parijs te kunnen halen moet Nederland in 2050 de uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, met 80-95% hebben teruggebracht. Een belangrijke taak is daarbij weggelegd voor de zware industrie, met 27% de sector met de grootste uitstoot van CO2 – op de elektriciteitsproducenten na.