nieuws
12/12/2017 - 00:00

Informatie Vlaanderen, het Vlaams Departement Omgeving en de stad Antwerpen wonnen een e-gov award in de categorie ‘beste project’. Ze worden daarmee beloond voor het systeem achter het beheer en de handhaving van de lage-emissiezone (LEZ).

nieuws
11/12/2017 - 00:00

Op 1 januari 2018 verandert de werkwijze om een nieuwe fosfaatklasse aan te vragen bij de VLM.  Volgens de nieuwe regeling moeten de landbouwers hun aanvraag indienen voordat de bodemanalyse gebeurt. Bovendien moeten ze hun aanvraag online indienen via een nieuwe toepassing op het Mestbankloket: de StaalName-applicatie, kortweg 'SNapp'.

nieuws
11/12/2017 - 00:00

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

nieuws
11/12/2017 - 00:00

Achtentwintig partijen ondertekenen regionaal groen waterstofconvenant!

 

nieuws
11/12/2017 - 00:00

De EU is de weg van de schone energie ingeslagen en zal daar niet meer van afwijken. Geen enkele regio die fossiele brandstoffen vaarwelzegt en voor een duurzamere toekomst kiest, wordt aan haar lot overgelaten.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit goed rond de toekenningsprocedure van domeinconcessies voor de bouw van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

In de binnenstad van Eindhoven vindt de komende drie maanden een proef plaats waarbij via parkeergarageventilatie fijnstof en roet uit de stadslucht gereinigd wordt en schone lucht de stad in wordt geblazen. De luchtkwaliteit in de stad kan hiermee substantieel worden verbeterd. Nooit eerder ter wereld werd in de openbare ruimte van een stad wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het op grote schaal reinigen van stadslucht.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie hebben een politiek akkoord bereikt over een aanzienlijke verhoging van de kwaliteit en de onafhankelijkheid van typegoedkeuringen en tests van voertuigen, betere controles van auto's die reeds op de markt van de Unie zijn gebracht en een krachtiger algeheel stelsel met Europees toezicht.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

Overheden en sectororganisaties slaan handen in elkaar

Onder Nederlands voorzitterschap van de Benelux vindt een grote drielanden conferentie plaats om te komen tot een Benelux Zero-Emission regio.

nieuws
08/12/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 8 december 2017 het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving (zgn. Codextrein) bekrachtigd nadat deze op 29 november 2017 aangenomen werd door het Vlaams Parlement. Na publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt het decreet gefaseerd van kracht.