nieuws
20/04/2017 - 00:00

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. De vraag groeit dan ook om saneringen op een duurzamere manier uit te voeren. 

nieuws
18/04/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
12/04/2017 - 00:00

Kan de energieheffing dalen? De vorige regering besliste om een groot deel van de kosten van de certificaten niet door te rekenen. Met de energieheffing betalen we die kosten.

nieuws
10/04/2017 - 00:00

In hun gezamenlijk advies over de Vlaamse en Belgische acties en doelstellingen van het NAPAN, “het Belgisch nationaal actieplan voor de reductie van pesticiden” voor de periode 2018-2022, tonen SALV en Minaraad zich tevreden dat er één publieke consultatie wordt georganiseerd voor het federale en de gewestelijke plannen. 

nieuws
07/04/2017 - 00:00

Het ONTWERP  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

nieuws
07/04/2017 - 00:00

In het najaar van 2018 start de uitvoering van het landinrichtingsproject Molenbeekvallei. Minister Schauvliege gaf groen licht om 4 miljoen euro te investeren voor de aanpak van de wateroverlast en uitbreiding van recreatie.

nieuws
04/04/2017 - 00:00

Ontbossing, het verlies van natuurlijke leefgebieden en de uitstoot van broeikasgassen, zijn enkele van de gevolgen van niet-duurzame productie van palmolie, een goedkope plantaardige olie die veel wordt gebruikt in voedsel, cosmetica en biobrandstoffen. 

nieuws
31/03/2017 - 00:00

Vlaanderen wil dat alle historisch verontreinigde gronden tegen 2036 gesaneerd zijn of op zijn minst in de saneringsfase zitten. Dat betekent dat bodemonderzoeken en -saneringen in een stroomversnelling moeten raken.

nieuws
31/03/2017 - 00:00

Zoals al aangekondigd in de richtlijnen bodemsaneringsdeskundigen van 17 januari 2017 zijn er enkele wijzigingen gebeurd in de 'richtlijn schadegevallen en evaluatierapport'.

nieuws
31/03/2017 - 00:00

Als het bodemsaneringsproject de exploitatie van vergunningsplichtige ingedeelde inrichtingen omvat, vraagt de OVAM enerzijds advies aan het College van Burgemeester en Schepenen van de betreffende gemeente en anderzijds aan de adviesinstanties vermeld in artikel 37 van het Omgevingsvergunningsbesluit.