brochure
30/05/2013 - 11:02

De SERV en de Minaraad geven een advies over het voorstel van het Vlaams Energieagentschap (VEA) met betrekking tot indicatieve subdoelstellingen voor groene stroom voor 2013-2020.

brochure
30/05/2013 - 10:38

De brochure licht de actuele landschapszorg op een bevattelijke manier toe. Als eigenaar, erfpachter, vruchtgebruiker en opstalhouder kom je meer te weten over het wettelijke kader van de waardevolle landschappen, je rechten, plichten en financiële voordelen.

brochure
30/05/2013 - 10:25

Advies over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de jachtopeningstijden in het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2018

brochure
30/05/2013 - 09:37

Het rapport bevat een kortetermijnverkenning van de in de steigers staande Vlaamse omgevingsvergunning. Daarbij wordt op basis van de huidige stand van zaken gekeken naar de mogelijke effecten voor de land- en tuinbouwbedrijven en naar de dataproblematiek.

brochure
01/05/2013 - 14:22

De milieuchecklist geeft bedrijfsleiders en milieuverantwoordelijken op korte tijd een inzicht in de milieurelevante gegevens van hun bedrijf en wijst hen op de wettelijke milieuverplichtingen. De checklist peilt ook naar de stand van zaken op het vlak van milieuzorg en vormt als dusdanig een handleiding voor de uitvoering van een milieudoorlichting van een bedrijf. 

brochure
30/04/2013 - 16:43

Net als voor de andere havengebieden in Vlaanderen is voor de Gentse Kanaalzone een strategisch plan ontwikkeld. In dat plan gaan economie, natuur en leefbaarheid samen.

brochure
30/04/2013 - 16:32

Het rapport geeft een actueel overzicht van de biologische sector in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.

brochure
30/04/2013 - 15:37

Met dit formulier kunt u een bodemattest aanvragen. Voor u dat attest aanvraagt, kunt u het best contact opnemen met een notaris.

brochure
30/04/2013 - 15:14

Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of kortweg VLAREM goed. De wijziging betreft het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten. 

brochure
30/04/2013 - 14:23

Voor een voldoende aantal zorgvuldig geselecteerde bodemsaneringsprojecten werd nagegaan hoe de criteria en de wegingsfactoren van de multicriteria-analyse kunnen worden aangepast, met als doel de introductie van CO2-afweging bij BATNEEC-evaluaties van bodemsaneringen. De resultaten werden voorgesteld en besproken op de klankbordgroep van belanghebbenden.