brochure
30/09/2013 - 16:24

Het huidige bodemdecreet trad in voege in 2006. Na vijf jaar praktijkervaring stelt de Vlaamse regering een aantal aanpassingen voor aan dit decreet.

brochure
30/09/2013 - 11:44

Het rapport beschrijft de resultaten van de depositiemetingen van dioxines en dioxineachtige PCB's, uitgevoerd in het Vlaamse Gewest in de periode april 2012 – april 2013. Ook de tendens over de jaren heen wordt besproken.

brochure
30/09/2013 - 11:18

Dit rapport geeft de resultaten van het vierde jaar van deze monitoring weer (2012) en vergelijkt ze met doelstellingen voor het Amoras project en de IHD voor de Kuifeend

brochure
30/09/2013 - 10:53

Het rapport bespreekt de in 2011 gemeten concentraties arseen, boor, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, nikkel en zink in het freatisch en primair grondwatermeetnet van de Vlaamse Milieumaatschappij.

brochure
30/09/2013 - 10:12

De kosteloze levering van drinkwater roept regelmatig vragen op, het kosteloos geleverd water heeft immers een prijs. In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de kosteloze levering.

brochure
30/09/2013 - 09:53

Het rapport beschrijft de resultaten van een online bevraging bij de Vlaamse huishoudens over de opvang en afvoer van regenwater

brochure
20/09/2013 - 11:21

Gezamenlijk advies van de Minaraad, SERV en SALV op het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu en natuur (verzameldecreet)

brochure
20/09/2013 - 10:47

Water is gezond en vormt dé basis van een evenwichtige voeding. Geregeld water drinken is dus de boodschap, ook op school! Kraantjeswater geniet de voorkeur: het water is direct beschikbaar, het is gezond en goedkoop en er is geen verpakking en transport nodig.

brochure
20/09/2013 - 10:46

Binnenisolatie kan een goed alternatief zijn voor het thermisch isoleren van een gevel, als buitenisolatie of het navullen van spouwmuren niet mogelijk is. De brochure licht de verschillende oplossingen toe.

brochure
20/09/2013 - 10:38

Het lerend netwerk ‘Duurzame ontwikkeling in de lerarenopleiding’ werkte aan een EDO-competentieprofiel, gelinkt aan de EDO-principes. Het is een mogelijke leidraad om aspirant-leerkrachten handelingsbekwaam te maken om EDO in de scholen/klassen te introduceren.