brochure
31/01/2014 - 15:13

Sinds 1 januari 2014 geldt een nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening over regenwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en regenwater.

brochure
31/01/2014 - 15:01

Het rapport beschrijft de resultaten van het depositiemeetnet verzuring voor 2012. Het omvat een beschrijving van de methodiek en de meetresultaten voor 2012, de trend door de jaren heen en modelberekeningen die de verzuring en vermesting over heel Vlaanderen in kaart brengen.

brochure
31/01/2014 - 14:51

De kwaliteit van het water bestemd voor menselijke consumptie wordt conform de wettelijke bepalingen zeer regelmatig gecontroleerd.

brochure
31/01/2014 - 14:45

Het rapport beschrijft de evolutie van lood in drinkwater en geeft een stand van zaken van het actieplan Loodpreventie in drinkwater voor het werkjaar 2012.

brochure
31/01/2014 - 14:42

In uitvoering van het gewijzigde milieuhandhavingsdecreet wordt ook het milieuhandhavingsbesluit gewijzigd. De SERV en Minaraad formuleerden hierover een gezamenlijk advies.

brochure
31/01/2014 - 14:33

Steden of gemeenten kunnen verschillende maatregelen nemen om de leefbaarheid in hun stad of gemeente te verhogen. Maatregelen met een positieve impact op de luchtkwaliteit zijn maatregelen die de verkeersintensiteiten doen dalen, een versnelde introductie van milieuvriendelijkere voertuigen in de hand werken, de ritdynamiek en snelheid optimaliseren en/of de blootstelling aan luchtverontreiniging verminderen. 

brochure
31/01/2014 - 14:16

De hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleid zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan (MINA-plan). Het nieuwe MINA-plan 4 werd op 27 mei 2011 vastgesteld door de Vlaamse Regering en bestrijkt de periode 2011-2015.

brochure
31/01/2014 - 11:29

De brochure licht de energieprestatieregelgeving (EPB) in Vlaanderen toe en bevat informatie over de manier waarop bouwers op een doordachte manier energie kunnen besparen bij het bouwen van een woning.

brochure
31/12/2013 - 14:55

The Flemish Climate Policy Plan (VKP) 2013-2020 consists of an overall framework and two separate but closely related sections: the Flemish Mitigation Plan (VMP) and the Flemish Adaptation Plan (VAP).

brochure
31/12/2013 - 14:25

In 2013 werd in het kader van de op til staande integratie van de natuur- en boswetgeving door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een model uitgewerkt voor een geïntegreerde beheerplanning voor natuur-, bos- en parkdomeinen of het zogenaamde geïntegreerd /multifunctioneel natuurbeheer.