brochure
01/07/2012 - 10:05

In een arrest van 24 maart 2011 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving op het gebied van milieueffectbeoordeling van projecten niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen uit de project-MER-richtlijn

brochure
01/07/2012 - 09:01

Het onderzoeksteam (VITO, WTCB, ASRO) kreeg de opdracht van de OVAM om een Vlaams/Belgisch expertrekenmodel te ontwikkelen voor de evaluatie van de milieugerelateerde materiaalprestatie van gebouwelementen

brochure
01/07/2012 - 08:51

Vluchtige organische verbindingen (VOCl), zoals TCE en PCE, zijn relatief goed oplosbaar in water waardoor een verontreiniging zich relatief gemakkelijk in het grondwater kan verspreiden

brochure
31/05/2012 - 17:21

De Minaraad en de SERV appreciëren de wijze waarop het actieplan bijna-energieneutrale gebouwen tot stand is gekomen. De raden vragen om in te zetten op een ambitieus beleid voor energiebesparing in gebouwen.

brochure
30/05/2012 - 15:37

Bedrijven kunnen met Aquafin NV een contract afsluiten voor de sanering van hun bedrijfsafvalwater. Het rapport geeft een overzicht van de saneringscontracten voor de periode 2006-2011. Er wordt ook nagegaan hoe dit saneringsinstrument verder kan ontwikkeld worden.

 

 

brochure
30/05/2012 - 15:13

De code van goede praktijk bevat een overzicht van de hergebruikscriteria. Elektrische en elektronische apparaten die niet voldoen aan deze hergebruikscriteria worden vanuit milieu-oogpunt beter niet hergebruikt

brochure
30/05/2012 - 14:59

Het Milieuhandhavingscollege is een Vlaams administratief rechtscollege waar een overtreder een beroep kan instellen tegen een bestuurlijke geldboete die na de vaststelling van een milieumisdrijf of een milieu-inbreuk werd opgelegd.

brochure
30/05/2012 - 14:50

De MORA heeft in dit advies nog geen antwoord kunnen geven over het draagvlak voor maatregelen, maar schuift wel al vier doelstellingen naar voor. 

brochure
30/05/2012 - 14:36

Het rapport bevat de resultaten van het marktonderzoek naar het drinkwatergebruik en de drinkwaterprijs dat eind 2011 werd uitgevoerd bij huishoudelijke gebruikers

brochure
30/05/2012 - 14:21

2011 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het ‘Internationaal jaar van de bossen’. Zowel in Vlaanderen als daarbuiten stond het bos een jaar lang in het centrum van de belangstelling