brochure
30/07/2012 - 15:04

Deze leidraad geeft bedrijven een basis om een communicatie naar hun buren (bedrijven of particulieren) te doen als de verontreiniging die op hun perceel ontstaan is, zich verspreid heeft naar (het)naastliggende perce(e)l(en).

brochure
30/07/2012 - 14:55

Het rapport bespreekt de druk door het landbouwkundige en niet-landbouwkundige gebruik van pesticiden op de grondwaterreserves.

brochure
30/07/2012 - 14:48

Het milieuhandhavingsrapport brengt in kaart hoe milieu-overtredingen in Vlaanderen opgespoord en bestraft worden.

brochure
01/07/2012 - 11:52

In september 2009 publiceerde de Economisch Toezichthouder (EnT) het eindrapport over het in 2008-2009 uitgevoerde onderzoek naar de aanrekening van de saneringsbijdragen door de watermaatschappijen. 

brochure
01/07/2012 - 11:38

De grensoverschrijdende overbrenging van afvalstoffen wordt geregeld door de Verordening 1013/2006/EG.

brochure
01/07/2012 - 11:25

De handleiding beschrijft hoe er bij wegenwerken met zinkassen moet worden omgegaan in Vlaanderen. Het volgen van de handleiding is een onderdeel van het gebruikscertificaat voor zinkassen.

brochure
01/07/2012 - 11:16

Om de vijf jaar wordt er een milieubeleidsplan opgesteld. De synthese geeft de essentie van het Milieubeleidsplan 2011-2015 weer.

brochure
01/07/2012 - 10:49

Het handhavingsrapport 2010 geeft een overzicht van de door de OVAM uitgevoerde handhaving in het jaar 2010. Het geeft een overzicht van de uitgevoerde handhavingsacties door de drie afdelingen binnen de OVAM. 

brochure
01/07/2012 - 10:24

Deze bevraging is een handhavingsactie in het kader van de aanvaardingsplicht van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) om na te gaan of de bepalingen die van toepassing zijn voor AEEA nageleefd worden.

brochure
01/07/2012 - 10:05

In een arrest van 24 maart 2011 heeft het Europees Hof van Justitie geoordeeld dat de Vlaamse regelgeving op het gebied van milieueffectbeoordeling van projecten niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen uit de project-MER-richtlijn