brochure
01/10/2012 - 14:52

Om de ongeleide emissies van fijn stof te beperken wordt het VLAREM (milieuvergunningendecreet) gewijzigd met betrekking tot de op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen.

brochure
01/10/2012 - 14:37

Informatiebrochure gericht aan eigenaars of gebruikers van een grond die gelegen is op een vroegere gassite. Of aan eigenaars en gebruikers van een grond waarnaar de verontreiniging op een gassite zich heeft verspreid.

brochure
01/10/2012 - 14:29

Het ontwerp van Pesticidendecreet heeft tot doel een decretale basis te voorzien voor het Vlaamse pesticidenbeleid, het toepassingsgebied uit te breiden conform de Pesticidenrichtlijn, om een afwijkingsprocedure in te voeren, om de handhaving in het bestaande kader in te passen en voor een transparantere wetgeving

 

brochure
01/10/2012 - 14:22

Met dit formulier kunt u een sloopinventaris afvalstoffen opmaken. Een sloopinventaris moet worden opgemaakt voor bedrijfsgebouwen die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan het wonen hebben en die een bouwvolume omvatten van meer dan 1000 m³

brochure
01/10/2012 - 14:15

Het handhavingsprogramma 2012 bevat de handhavingsacties die de betrokken afdelingen van de OVAM hebben gepland in 2012 in het kader van hun handhavingsbevoegdheden toegekend in het Milieuhandhavingsdecreet.

brochure
01/10/2012 - 14:08

We kunnen niet leven zonder water. Maar waar komt het water uit de kraan vandaan? Wie zorgt ervoor dat je water hebt in huis?

brochure
01/10/2012 - 11:08

Het Bodemdecreet bepaalt dat het uitvoeren van maatregelen ten gevolge van een schadegeval en het opmaken van het evaluatierapport onder leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige moeten gebeuren.

brochure
01/10/2012 - 10:50

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen

brochure
25/08/2012 - 11:21

Het rapport bevat een onderbouwde set van indicatoren over de perceptie, houdingen en gedragingen van de Vlamingen met betrekking tot het milieu

brochure
30/07/2012 - 17:15

De publicatie bevat de visie voor 2050 van de Vlaamse overheid, die de basis vormt van de Vlaamse strategie voor duurzame ontwikkeling. De tekst is onderverdeeld in enkele grote systemen die elkaar soms overlappen: het systeem van bouwen en wonen, dat van materialen, energie, voedsel, gezondheid, mobiliteit en kennis en leren.