Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water (WAC) terugvinden dat sinds 1 januari 2019 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 7 januari 2019 (BS 22 januari 2019), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

Het WAC wordt jaarlijks geüpdatet. De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe WAC die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In WAC-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van 07 januari 2019.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het WAC.

 

Algemeen |  Organoleptische analysemethoden |  Anorganische analysemethoden

Organische analysemethoden | Biologische Analysemethoden |  Validatie
 

 

DEEL 1. ALGEMEEN

TER INFO

A. Monsterneming en voorbehandeling    
WAC/I/A/001 Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water voor menselijke consumptie 10/2018  
WAC/I/A/002 Ogenblikkelijke monstername (aan kraan) van water 10/2018  
WAC/I/A/003 Ogenblikkelijke monstername (schepmonster) van water 11/2015  
WAC/I/A/004 Procedure voor het nemen van een verzamelmonster 09/2018  
WAC/I/A/005 Monstername van grondwater, inclusief conservering en transport 10/2018 ontwerp 05/2019
WAC/I/A/006 Monsterneming van macro-invertebraten en verwerking van de monsters 11/2017  
WAC/I/A/010 Conservering en behandeling van watermonsters 11/2018 ontwerp 06/2019
WAC/I/A/011 Meting ter plaatse van temperatuur, pH, elektrische geleidbaarheid, opgeloste zuurstof, vrije chloor en gebonden chloor 10/2018  
WAC/I/A/012 12/2018  

DEEL 2. - ORGANOLEPTISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

A. Organoleptische parameters    
WAC/II/A Methoden voor de bepaling van organoleptische parameters 03/2013  
WAC/II/A/001 CIE 1976 totaal kleurverschil - ΔE*ab 01/2005  
WAC/II/A/002 Onderzoek en bepaling van kleur 03/2013  
WAC/II/A/003 Kwalitatieve vaststelling en kwantitatieve bepaling van geur en smaak 06/2017  

DEEL 3. - ANORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

A. Algemene testen    
WAC/III/A Methoden voor de bepaling van de algemene anorganische parameters 07/2018  
WAC/III/A/001 Bepaling van de droogrest 10/2017  
WAC/III/A/002 Bepaling van de asrest 11/2016 ontwerp 05/2019
WAC/III/A/003 Bepaling van de temperatuur 11/2016  
WAC/III/A/004 Bepaling van de elektrische geleidbaarheid 11/2016  
WAC/III/A/005 Bepaling van de pH 11/2016  
WAC/III/A/006 Bepaling van de alkaliniteit en buffercapaciteit 11/2016  
WAC/III/A/008 Bepaling van opgeloste zuurstof 06/2018  
WAC/III/A/009 Bepaling van totale hardheid 10/2015  
WAC/III/A/010 Bepaling van de troebelingsgraad 10/2018  
WAC/III/A/011 11/2018 ontwerp 05/2019
B . Bepaling van elementen  
WAC/III/B Methoden voor de bepaling van elementen 10/2018  
WAC/III/B/001 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - salpeterzuurontsluiting 10/2018  
WAC/III/B/002 Ontsluiting voor de bepaling van geselecteerde elementen in water - aqua regia ontsluiting 10/2018  
WAC/III/B/010 Bepaling van de geselecteerde elementen met inductief gekoppeld plasma - atomaire emissiespectrometrie 11/2016 ontwerp 06/2019
WAC/III/B/011 Bepaling van elementen met inductief gekoppeld plasma -  massaspectrometrie (ICP-MS) 10/2017 ontwerp 06/2019
WAC/III/B/012 Bepaling van antimoon, arseen en seleen met hydride - atomaire absorptiespectrometrie 05/2017 ontwerp 06/2019
WAC/III/B/014 Bepaling van kwik 11/2016 ontwerp 06/2019
C . Bepaling van anionen  
WAC/III/C Methoden voor de bepaling van anionen 10/2018   ontwerp 05/2019
WAC/III/C/001 Bepaling van opgeloste anionen door vloeistofchromatografie. Bepaling van bromide, chloride, fluoride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 06/2018    
WAC/III/C/002 Bepaling van ionen met een discreet analysesysteem en spectrofotometrische detectie – ammonium, chloride, nitraat, nitriet, orthofosfaat en sulfaat 11/2016    
WAC/III/C/010 Bepaling van het gehalte aan orthofosfaat en totaal fosfor met behulp van doorstroomanalyse 05/2017    
WAC/III/C/020 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met ion selectieve elektrode 04/2016    
WAC/III/C/022 Bepaling van opgelost en totaal anorganisch gebonden fluoride met doorstroomanalyse 11/2016   ontwerp 06/2019
WAC/III/C/030 Bepaling van het gehalte aan vrij cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 10/2016    
WAC/III/C/040 Potentiometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 10/2016    
WAC/III/C/041 Spectrofotometrische bepaling van opgelost en in zuur milieu oplosbare sulfiden 10/2016    
WAC/III/C/050 Bepaling van opgelost chroom VI in water door ionenchromatografie 10/2013    
D. Bepaling van groepsparameters    
WAC/III/D Methoden voor de bepaling van groepsparameters 10/2017  
WAC/III/D/001 Bepaling van de bezinkbare stoffen 12/2012  
WAC/III/D/002 Bepaling van vaste stoffen in suspensie. Methode door filtratie op glasvezelfilter 06/2017 ontwerp 03/2019
WAC/III/D/003 Bepaling afmeting zwevende stoffen 01/2013  
WAC/III/D/010 Bepaling van het biochemisch zuurstofverbruik (BZV) na 5 dagen 11/2016  
WAC/III/D/020 Bepaling van het chemisch zuurstofverbruik (CZV) 10/2018  
WAC/III/D/022 Bepaling van de oxideerbaarheid bij warmte 10/2017 ontwerp 06/2019
WAC/III/D/030 Bepaling van Kjeldahl-stikstof. Methode na mineralisatie met selenium 10/2013  
WAC/III/D/031 Bepaling van het gehalte aan nitrietstikstof en nitraatstikstof en de som van beide met behulp van doorstroomanalyse 10/2016  
WAC/III/D/032 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatieve digestie met peroxodisulfaat 11/2016  
WAC/III/D/033 Bepaling van het totaal stikstofgehalte na oxidatie tot stikstofdioxiden 11/2016  
WAC/III/D/036 Bepaling van het gehalte aan totaal cyanide met behulp van continue doorstroomanalyse 10/2016  
WAC/III/D/040 Bepaling van de methyleenblauw actieve substanties (MBAS) index met behulp van doorstroomanalyse 05/2017  
WAC/III/D/050 Bepaling van totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) 11/2016  
E. Bepaling van kationen  
WAC/III/E Methoden voor de bepaling van kationen 10/2015  
WAC/III/E/020 Bepaling van ammonium stikstof door manuele spectrofotometrie 10/2016  
WAC/III/E/021 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van doorstroomanalyse 10/2012  
WAC/III/E/022 Bepaling van ammonium stikstof door destillatie en titratie 10/2012  
WAC/III/E/023 Bepaling van het gehalte aan ammonium stikstof met behulp van ionchromatografie 10/2012  

 

DEEL 4. - ORGANISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

A. Bepaling van specifieke parameters    
WAC/IV/A/001 Bepaling van fenolische verbindingen in water 11/2016  
WAC/IV/A/002 Bepaling van polycyclische aromatische koolwaterstoffen in water 11/2018  
WAC/IV/A/003 Bepaling van ureum 10/2017  
WAC/IV/A/004 Bepaling van di-2-ethylhexylftalaat en andere ftalaten in oppervlaktewater 11/2016  
WAC/IV/A/005 Bepaling van octylfenol, nonylfenol en bisfenol A in afvalwater met behulp van LC-MS/MS 08/2015  
WAC/IV/A/006 Toestelinstellingen van GC-MS/MS bij de bepaling van organische parameters 11/2018  
WAC/IV/A/010 Bepaling van organofosforpesticiden in water 11/2016  
WAC/IV/A/015 Bepaling van matig vluchtige chloorkoolwaterstoffen in water 11/2018  
WAC/IV/A/016 Bepaling van vluchtige organische verbindingen in water 10/2017  
WAC/IV/A/021 Specifieke bepaling van niet-ionogene surfactanten in water met LC-am-MS 11/2016  
WAC/IV/A/022 Specifieke bepaling van kationische surfactanten in water met LC- MS 01/2012  
WAC/IV/A/023 Bepaling van dioxines en dioxineachtige verbindingen in water 07/2018  
WAC/IV/A/025 Bepaling van perfluorverbindingen in water met LC-MS/MS 11/2016  
WAC/IV/A/027 Bepaling van pesticiden in water met LC-MS 11/2018  
WAC/IV/A/028 Bepaling van pesticiden in water met GC-MS 11/2018  
WAC/IV/A/029 Bepaling van glyfosaat en AMPA in water met LC-MS 11/2018  
WAC/IV/A/030 Bepaling van gebromeerde brandvertragers in water 11/2018  
WAC/IV/A/031 Bepaling van organotinverbindingen in water 11/2018  
B . Bepaling van groepsparameters  
WAC/IV/B/001 Bepaling van de fenolindex met behulp van continue doorstroomanalyse 11/2016  
WAC/IV/B/005 Bepaling van petroleumetherextraheerbare stoffen in water 01/2012  
WAC/IV/B/010 Extraheerbare organische halogeenverbindingen (EOX) in water 01/2012  
WAC/IV/B/011 Adsorbeerbare organische halogeenverbindingen (AOX) in water 11/2018  
WAC/IV/B/012 Purgeerbare organische halogeenverbindingen (POX) in water 02/2009  
WAC/IV/B/020 Organische screening 01/2013  
WAC/IV/B/021 Organische screening: Leidraad voor de identificatie van organische verbindingen in water met behulp UHPLC-HRMS 02/2018  
WAC/IV/B/022 Kwalitatieve GC screening 11/2018  
WAC/IV/B/025 Bepaling van minerale olie in water met gaschromatografie 11/2016  
WAC/IV/B/026 Bepaling van tetrachlooretheenextraheerbare stoffen in water met IR-spectrofotometrie 11/2016  
WAC/IV/B/040 Gelpermeatiechromatografie (GPC) voor de zuivering van monsterextracten bij de bepaling van organische parameters 09/2010  

 

DEEL 5. -  BIOLOGISCHE ANALYSEMETHODEN

TER INFO

A. Bepaling van bacteriologische parameters    
WAC/V/A/001 Bepaling van totaal kiemgetal 08/2017  
WAC/V/A/002 Bepaling van totale coliformen en E.coli 08/2017  
WAC/V/A/003 Bepaling van enterokokken 08/2017  
WAC/V/A/004 Bepaling van Salmonella spp. 08/2017  
WAC/V/A/005 Bepaling van Legionella species en Legionella pneumophila in drinkwater; bepaling van Legionella spp. in koeltorenwater 11/2018  
WAC/V/A/006 Bepaling van Pseudomonas aeruginosa 08/2017  
WAC/V/A/007 Bepaling van Clostridium perfringens 08/2018      
WAC/V/A/008 Bepaling van coagulase positieve stafylokokken 08/2017  
WAC/V/A/009 Bepaling van de meetonzekerheid bij microbiologische analyses 06/2015  
B . Bepaling van ecotoxiciteit  
WAC/V/B/001 Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op watervlo (Daphnia magna) 02/2018  
WAC/V/B/002 Ecotoxiciteitstest: overlevingstest op vissen 02/2018  
WAC/V/B/003 Ecotoxiciteitstests: algengroei-inhibitietest 02/2018  
WAC/V/B/004 Ecotoxiciteitstest: bacteriële luminescentie-inhibitietest 02/2018  
WAC/V/B/005 Verkorte ZAHN- WELLENS test voor afvalwaters 01/2013  
C. Bepaling van biodiversiteit    
WAC/V/C/001 BBI berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten 09/2015    
WAC/V/C/002 MMIF berekening op basis van op het veld verzamelde macro-invertebraten 09/2015    

DEEL 6. - VALIDATIE

TER INFO

A. Algemeen    
WAC/VI/A/001 Prestatiekenmerken 11/2018  
WAC/VI/A/002 Meetonzekerheid 10/2013  
WAC/VI/A/003 Kwaliteitseisen voor de analysemethoden 11/2018  
WAC/VI/A/004 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 11/2015