Overzicht

Brucodex biedt een overzicht van de laatste wijzigingen van de stedenbouwkundige en milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met het toezicht op de transparantie en de mededinging op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en in het algemene energiebeleid past en met het behartigen van de essentiële consumentenbelangen.


EMIS verzamelt en verwerkt een breed spectrum aan informatie over energie en milieu. Daarbij concentreert het zich op technologie en wetgeving. Met o.m. dagelijks overzicht relevante Europese, federale en gewestelijke wetgeving, navigator milieuwetgeving, BBT-rapporten, adressen van bedrijven en instellingen actief in de milieusector.


De MiNa-Raad, voluit Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen  werd opgericht op 8 november 1991 en geeft adviezen ten behoeve van de Vlaamse regering en van de Vlaamse Raad over alle aangelegenheden die betrekking hebben op het leefmilieu en/of het natuurbehoud. In het kader van openbaarheid van bestuur biedt de MiNa-Raad voortaan de mogelijkheid tot het consulteren van verschillende ontwerpdecreten, -besluiten, -milieubeleidsovereenkomsten, etc.


Wallex is een juridische databank die toegang geeft tot de integrale teksten van de wetgeving, reglementering en rechtspraak met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van het Waals Gewest.


De OVAM spant zich in voor een duurzaam beheer van stofstromen en afvalstoffen, het voorkomen van bodemverontreiniging en de realisatie van de bodemsanering. De OVAM streeft naar de omvorming van het afvalstoffenbeleid naar een duurzaam materialenbeleid om via het sluiten van materiaalkringlopen cradle to cradle een groene kringloopeconomie te realiseren.


Databanken “Wetgeving” van het Coördinatiebureau van de Raad van State


De internetsite “Samenvattingen van de EU-wetgeving” biedt een beknopt, vlot leesbaar en objectief overzicht van de belangrijkste aspecten van de wetgeving van de Europese Unie (EU).


Sinds 1 januari 2006 is de energieprestatieregelgeving van kracht. Voor de meeste gebouwen die een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen, gelden eisen voor de energieprestatie en het binnenklimaat (EPB-eisen). Voor meer informatie verwijzen we je door naar de website van het Vlaamse Energieagentschap (VEA).


De Vlaamse Regulieringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) zorgt voor een efficiënte organisatie en werking van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt. Ze wijst de netbeheerders aan en reikt leveringsvergunningen uit aan de leveranciers.


De nieuwe Seveso-III-richtlijn (2012/18/EU) is er ! Deze zal de bestaande richtlijn tegen 1 juni 2015 vervangen. Hierdoor zullen wellicht meer ondernemingen onder de Seveso-richtlijn vallen.
Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life scienses, biedt u een webtool om na te gaan of uw onderneming onder die nieuwe verplichtingen zal vallen.
Deze webapplicatie is handig om vooral de lastige 'sommatieregel' automatisch in rekening te brengen. Het gebruik van de webtool is volledig gratis.