Certified Expert in Machinery Safety

Voor wie?

Deze opleiding richt zich tot verantwoordelijken en medewerkers van de:
 • engineeringafdeling of R&D-afdeling betrokken bij het ontwerp en productie van nieuwe installaties
 • maintenance of service afdeling, betrokken bij het onderhoud van installaties
die een diepgaande kennis van machineveiligheid willen verwerven om dit in de praktijk van hun afdeling toe te passen.
  Ervaring leert dat ook preventieadviseurs in het kader van hun jaarlijkse bijscholing hun persoonlijke kennis rond machineveiligheid komen bijschaven. Het diverse publiek zorgt telkens voor geanimeerde discussies die voor iedere deelnemer een meerwaarde hebben. Het is een opleidingstraject waarin de cursist wordt opgeleid tot expert in machineveiligheid.

Programma

Het programma is modulair opgebouwd. Dit wil zeggen dat u alle modules apart kan volgen.  Indien u alle modules volgt en slaagt voor het examen en de eindwerkverdediging ontvangt u het certificaat van "Certified Expert in Machinery Safety".

In onze langlopende opleiding C.E.M.S. krijgt u een objectieve duiding van de wetgeving opgenomen in de diverse Europese economische richtlijnen. Gelet het onpartijdige karakter van onze organisatie krijgt u op een neutrale wijze de informatie waarmee u in de praktijk deze economische richtlijnen voor uw producten kan invullen.

In onze opleidingen worden geen veiligheidscomponenten gepromoot noch afgekeurd. De rekenprogramma’s die in de opleiding rond functionele veiligheid ter beschikking worden gesteld zijn onpartijdig en niet gebonden aan één of andere merknaam.

De opleiding is opgebouwd uit de volgende modules:

Algemene inleiding - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • Inleiding tot cursus
 • Inleiding tot de Euro-richtlijnen
 • Overzicht Euro-richtlijnen
 • Begrippen en definities

Module 1: Machinerichtlijn en aanverwante basisnormalisatie - door Ing F. De Witte, Senior Consultant Amelior.

 • De machinerichtlijn 2006/42/EG 
  In dit deel wordt de wetgeving artikel per artikel besproken zodat het aanbrengen van de CE-markering binnen het kader van zelfcertificatie perfect mogelijk wordt.
 • Documentendoorstroming binnen het kader van de nieuwe machinerichtlijn. Technisch constructiedossier voor voltooide en niet voltooide machines. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het zelf samenstellen van de bedrijfsinterne technische constructiedossiers, hetgeen ook van belang is in het kader van zelfcertificatie.
 • De essentiële veiligheids- en gezondheidseisen uit bijlage I van de machinerichtlijn 2006/42/EG. 
  In dit deel wordt de cursist opgeleid in het aftoetsen van de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen hetgeen ook van belang is in het kader van de zelfcertificatie
 • Beveiligingssystemen al of niet met blokkeringssystemen en vergrendeling.
 • Link met de norm ISO 14119.
 • Pictogrammen en V&G signalisatie inclusief de norm ISO 7010.
 • Risicobeoordeling volgens de nieuwe norm ISO12100:2010. 
  De technieken uit de norm worden tijdens de opleiding ingeoefend aan de hand van verschillende voorbeelden.
 • Interessante geharmoniseerde basisnormen binnen het kader van de machinerichtlijn 2006/42/EG.

De norm ISO11161 m.b.t de veiligheid van complexe samengebouwde machines in het bijzonder het aanpakken van de risicobeoordeling van geïntegreerde productiesystemen.

Module 2: Laagspanningsrichtlijn - door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
 • Laagspanning versus E.MC.
 • Geharmoniseerde normen binnen het kader van de laagspannigsrichtlijn met o.a. de EN60204-1.

Module 3: EMC -  door dhr. Geert Malfait 

 • Definitie
 • Historiek
 • De nieuwe EMC richtlijn 2014/30/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de EMC richtlijn.

Module 4: ATEX - door Ake Harmanny, Senior Scientist Consultant, ISMA 

 • Definitie
 • De nieuwe ATEX 114-richtlijn (voorheen ATEX 95) of m.a.w. de nieuwe economische ATEX richtlijn 2014/34/EU
 • De sociale ATEX 153-richtlijn (voorheen ATEX 137) met betrekking tot het explosieveiligheidsdocument
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de ATEX-richtlijn.

Module 5: Drukapparatuur- door Ing. D. Naessens, Deputy Head Quality Audit, Training ans Sefaty Department, Apragaz.

 • Definitie
 • Historiek
 • Wat is drukapparatuur?
 • De nieuwe richtlijn Drukapparatuur 2014/68/EU
 • De geharmoniseerde normen binnen het kader van de drukapparatuurrichtlijn.

Module 6: Normen voor functionele veiligheid: EN 954-1, EN IEC 62061 (safety integrity level SIL) & EN ISO 13849-1 (performance level PL) van machines en samenstellen van machines (installaties) die onder de machinerichtlijn vallen besturingsbereik) - door Ing. Jo Boullart van Sirris-Agoria.

Opmerking: 
In deze cursus wordt niet ingegaan op de veiligheidsproblematiek en safety integrity levels van de procesindustrie. Hiervoor wordt door Amelior een andere cursus ingericht met name de opleiding Safety Integrity Levels (SIL) in de procesindustrie.

Deze module vereist een minimale voorkennis van de norm EN 954-1.
Deze module maakt GEEN onderdeel uit van de examenleerstof.

Binnen het kader van machineveiligheid zijn er diverse oorzaken van gevaren (die kunnen gedetecteerd worden aan de hand van de norm ISO14121-1). Voor al deze gevaren moeten er door de ontwerper of in voorkomend geval de gebruiker veiligheidsvoorzieningen gedefinieerd of genomen worden volgens de hiërarchie van de preventiemaatregelen.

Wanneer een veiligheidsvoorziening gebaseerd is op een elektrisch (E), elektronisch (E) en programmeerbaar elektronisch (PE) systeem (kortweg: E/E/PE-systeem) wordt er vaak gesproken over "functionele veiligheid". Hiermee wil men eigenlijk duiden dat de veiligheid afhangt van de correcte werking functioneren van deze systemen.

Binnen het kader van de functionele veiligheid hebben we diverse normen. In de cursus C.E.M.S. worden de belangrijkste normen voor de machinebouw uitgebreid en praktisch behandeld op tweevoudige wijze nl. eerst is er een theoretische kanttekening gevolgd door een praktische invulling van het theoretisch model.

Welke normen komen aan bod?

 • EN 954-1: Veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
 • EN IEC 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.
 • EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
 • Hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161
 • Link met de norm ISO 14119

EN 954-1: Veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

De EN 954-1 beschrijft de veiligheidstechnische eisen en verwijzingen naar ontwerpbeginselen van onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie.
Hierbij worden er voor deze modules categorieën vastgelegd alsook worden de eigenschappen van de veiligheidsfuncties omschreven. Ook de programmeerbare systemen voor diverse types van machines en aanverwante beveiligingen zijn hierin begrepen.
Het toepassingsgebied van de norm omvat op alle besturingsonderdelen met een veiligheidsfunctie, onafhankelijk van de gebruikte energiesoort, bv. elektrisch, hydraulisch, pneumatisch, mechanisch en geldt voor alle machines.

EN 62061: veiligheid van machines-functionele veiligheid van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.

De norm IEC 62061 is een sectorspecifieke norm onder de norm EN IEC 61508 en is typisch voor de sector van de machinebouw. In deze norm wordt het ontwerpen en realiseren van veiligheidsrelevante elektrische besturingssystemen van machines besproken. De scope van de norm is van toepassing op de volledige levenscyclus van de ontwerpfase tot en met de buitengebruikstelling van veiligheidsgerelateerde elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische besturingssystemen.
Centraal in deze norm staan de kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingen van veiligheidsfuncties van de elektronische besturingssystemen. De norm EN IEC 62061 is een geharmoniseerde norm zodat het toepassen ervan een 'vermoeden van conformiteit' geeft met de machinerichtlijn.

EN ISO 13849-1: veiligheid van machines-onderdelen van besturingssystemen met een veiligheidsfunctie

Normalisatie hoofdstuk 8 uit de norm EN 11161 (beveiliging en besturingsbereik)

Eind 2009 is de norm EN 954-1 vervangen. De afschaffing van deze norm heeft voor de engineeringbureau van bedrijven en de machinebouwers een totaal andere manier van denken met zich meegebracht. De deterministiche aanpak heeft plaats moeten ruimen voor een meer probablistische benadering van de veiligheidsrelevante componenten.

Vandaag de dag bestaan er twee nieuwe normen die de opvolgers zijn van de EN 954-1. Enerzijds is er de EN ISO 13849-1, die rechtstreeks voortvloeit uit de revisie van de EN 954-1 en anderzijds is er de IEC EN 62 061, een sectornorm die zich specifiek tot de machinebouwer richt en afgeleid is van de IEC EN 61 508.

In deze opleiding wordt een uitvoerige toelichting gegeven over de terugtrekking van de norm EN 954-1 en de nieuwe regels en voorschriften van zijn opvolger, de EN ISO 13 849-1.

Module 7 : Schrijven van gebruikershandleidingen - door Ing. Stefaan Veys

Gedetailleerde omschrijving : http://www.amelior.be/nl/opleidingen/veiligheid-welzijn-op-het-werk/safety/gebruikershandleiding-schrijven

 

EXAMEN en EINDWERK

Voor het behalen van het certificaat van de opleiding C.E.M.S. moet de cursist deelnemen aan het examen en de praktische proef. De normale werkwijze is dat de cursist deelneemt aan het examen en de praktische proef voorzien na de opleiding (ongeveer een viertal maanden na de laatste lesdag van de opleiding). Indien de cursist praktische problemen zou ervaren met de data alsook het finaliseren van het eindwerk dan krijgt hij de eenmalige mogelijkheid tot het verplaatsen van zijn examen en praktische proef naar de volgende sessie. Deze beperkte mogelijkheid tot doorschuiven werd ingevoerd in het belang van de cursist en dit gelet hem de maximale slaagkansen te geven voor dit examen en de bijhorende praktische proef. De wetgeving en normalisatie is immers constant in beweging en op het examen wordt ook steeds van hem/haar verwacht dat hij/zij op de hoogte is van de laatste wetgeving en bijhorende geharmoniseerde normalisatie.

Indien u niet geslaagd bent voor het examen enf/of het eindwerk krijgt u eenmalig de mogelijkheid tot herkansen


Indien u alle modules volgt en het certificaat wenst te behalen is er examen (module 1 tot en met 5) en eindwerkverdediging

 

Kostprijs: 2900 euro.
De prijs voor de losse modules vindt u bij extra informatie.

Locatie: Auberge du Pecheur - Pontstraat 41 - 9831 Sint-Martens-Latem

Organisator: Amelior

Extra informatie: http://www.amelior.be/nl/opleidingen/veiligheid-welzijn-op-het-werk/safety/certified-expert-in-machinery-safety

 

Geplaatst door

Contactgegevens

Amelior
Beneluxpark 1
8500 Kortrijk
Tel: 056/23.20.60

Datum

15/10/2019