Compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC)

Hieronder kan u het compendium voor de monsterneming, meting en analyse van lucht (LUC) terugvinden dat vanaf 15 januari 2021 moet toegepast worden in het kader van Vlaamse milieuwetgeving. Dit compendium, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 22 januari 2021 (BS 03 februari 2021), moet toegepast worden tot de volgende ministeriële goedkeuring van het compendium.

Het LUC wordt jaarlijks geüpdatet. De kolom ‘ter info’ bevat ontwerpmethoden voor het nieuwe LUC die nog gewijzigd kunnen worden. Deze methoden moeten pas toegepast worden indien ze een definitieve status verkrijgen. In LUC-updates krijgt u een overzicht van de wijzigingen t.o.v. de versie van december 2019.

Via de gearchiveerde versies vindt u een overzicht van de vorige versies van het LUC.

 

DEEL 0. ALGEMEEN

LUC/0/001

Meetplaats in het gaskanaal

10/2020
LUC/0/002 Meting van afgastemperatuur 09/2017
LUC/0/003 Bepaling van water in een gasstroom 09/2017
LUC/0/004 Meting van gassnelheid en volumedebiet in een gaskanaal 11/2018
LUC/0/005 Essentiële kwaliteitsvereisten voor emissiemetingen 10/2020
LUC/0/006 Voorwaarden voor rapportering van monsternamegegevens en analyseresultaten  door een erkend laboratorium 07/2017

DEEL I. STOFVORMIGE COMPONENTEN MET ISOKINETISCHE BEMONSTERING

LUC/I/001 Bepaling van het stofgehalte in een gaskanaal 10/2018
LUC/I/002 Bepaling van de stofvormige fractie van metalen in een gaskanaal 09/2019
LUC/I/003

Bepaling van de massaconcentraties PM10 en PM2.5 in een geleide gasstroom met behulp van tweetrapsimpactoren

rekenblad van de ISO norm 23210 wordt als bijlage aan deze compendiummethode toegevoegd

09/2017

DEEL II. GASVORMIGE AFGASCOMPONENTEN MET MEETTOESTELLEN GEMETEN

LUC/II/001

Bemonstering voor afgassen en analyse van CO, CO2, SO2, NOx, O2 en TOC met monitoren

10/2019
LUC/II/002 Bepaling van de concentratie PER (tetrachlooretheen) in de lucht van textielreinigingsmachines die gebruikmaken van PER als reinigingsmiddel 10/2016

DEEL III. GASVORMIGE COMPONENTEN OF TOTAAL (GAS+STOF), (NAT)CHEMISCHE BEMONSTERING

LUC/III/001

Bepaling van de concentratie aan gasvormige anorganische chloriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HCl

09/2017
LUC/III/002 Bepaling van  lage gehaltes gasvormig chloor in een gaskanaal 09/2019
LUC/III/003 Bepaling van het gehalte NH3 in een gaskanaal 09/2017
LUC/III/004 Bepaling van het gehalte gasvormig formaldehyde in een gaskanaal 09/2019
LUC/III/005 Bepaling van het gehalte gasvormig fenol in een gaskanaal 09/2017
LUC/III/006 Bepaling van de concentratie van gasvormige fluoriden in een afgaskanaal, uitgedrukt als HF 10/2018
LUC/III/008 Natchemische bepaling van SOx in een gaskanaal 10/2018
LUC/III/009 Bepaling van het gehalte gasvormig HCN in een gaskanaal 09/2017
LUC/III/010 Bepaling van het totale gehalte (som van de stofvormige- en gasvormige fractie) aan metalen in een gaskanaal 09/2019

DEEL IV. VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN

A. Monstername

LUC/IV/000

Bemonstering van individuele vluchtige organische stoffen in een gasstroom

10/2016

B. Analyse

LUC/IV/001

De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde aromatische koolwaterstoffen met GC-MS

10/2017
LUC/IV/002 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde alifatische halogeenkoolwaterstoffen met GC-MS 10/2017
LUC/IV/003 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde glycolethers met GC-MS 10/2017
LUC/IV/004 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde esters en acrylaten met GC-MS 10/2017
LUC/IV/005 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde olefinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017
LUC/IV/006 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde paraffinische koolwaterstoffen met GC-MS 10/2017
LUC/IV/007 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde ketonen met GC-MS 10/2017
LUC/IV/008 De kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde ethers met GC-MS 10/2017
LUC/IV/009 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde alcoholen met GC-MS 10/2017
LUC/IV/010 De kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde dimethylformamide met GC-MS 11/2017
LUC/IV/011 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op actieve kool geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 11/2018
LUC/IV/012 Gecombineerde methode voor de kwantitatieve bepaling van op koolstof moleculaire zeef geadsorbeerde vluchtige organische stoffen met GC-MS 10/2018

DEEL V. ZEER VLUCHTIGE ORGANISCHE STOFFEN DIE IN GASVORM BEMONSTERD WORDEN

LUC/V/001

Bepaling van zeer vluchtige organische stoffen (ZVOS) in emissies met behulp van gaschromatografie

09/2017

DEEL VI. ZWARE COMPONENTEN MET MEERFASENBEMONSTERING (DIOXINES, PAK’s, PCB’s)

LUC/VI/001

Bepaling van het gehalte aan PAK’s

09/2019
LUC/VI/002 Bepaling van het gehalte aan PCDD'S, PCDF'S en dioxineachtige PCB's 10/2018

DEEL VII. DIFFUSE EMISSIES, EMISSIEFACTOREN, RENDEMENTSBEPALING EN DERGELIJKE

LUC/VII/001

NHrendementsbepaling van luchtwassers bij stalsystemen

10/2018
LUC/VII/002 Bepaling van trichlooramine in zwembadlucht 10/2016