BREF-studie organische bulkchemicaliën

Deze BREF heeft betrekking op de fabricage van de volgende organisch-chemische producten, zoals vermeld in punt 4.1 van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU:

  • eenvoudige koolwaterstoffen (lineaire of cyclische, verzadigde of onverzadigde, alifatische of aromatische),
  • zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden en epoxyharsen,
  • zwavelhoudende koolwaterstoffen,
  • stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals aminen, amiden, nitroso-, nitro- en nitraatverbindingen, nitrillen, cyanaten, isocyanaten,
  • fosforhoudende koolwaterstoffen,
  • halogeenhoudende koolwaterstoffen,
  • organometaalverbindingen,
  • tensioactieve stoffen en tensiden.

Deze BREF heeft ook betrekking op de fabricage van waterstofperoxide als vermeld in punt 4.2, onder e), van bijlage I bij Richtlijn 2010/75/EU.

Deze BREF heeft betrekking op de verbranding van brandstoffen in procesfornuizen/verhitters, wanneer dit deel uitmaakt van bovengenoemde activiteiten.

Deze BREF heeft betrekking op de productie van bovengenoemde chemische producten in continue processen wanneer de totale productiecapaciteit voor deze chemische producten groter is dan 20 kt/jaar. 


De studie als PDF downloaden : BBT-conclusies   |   Volledig rapport (EN - 12.15 MB)
 

Relevante wetgeving

Deze studie is van toepassing op activiteiten die thuishoren onder volgende GPBV-rubrieken uit Bijlage 1 van VLAREM II:

De relevante Vlaamse milieuwetgeving kan u consulteren via de links naar bovenstaande rubrieken.

Gerelateerde studie