Bodemsaneringstechnieken

Bodemopbouw en doorlaatbaarheid

Vul de eigenschappen van de bodemlaag in waarin de verontreiniging zich bevindt. Let op: in het systeem moet elke verontreinigde bodemlaag separaat worden ingegeven, dwz indien een gedeelte van de verontreinigde bodemlaag onder een gebouw zit en een gedeelte ernaast, moeten deze als aparte lagen ingegeven worden. Het systeem houdt geen rekening met mogelijke interacties tussen lagen.
Diepte van de laag [?]
Op welke diepte zit de verontreinigde bodemlaag?
0-2m2-5m5-30m> 30m
Grondwaterstand
< 7 m> 7m
Verzadigd met water?
janee
Textuur [?]
Textuur is de verhouding tussen bodemdeeltjes van verschillende formaten. Bodems bevatten een mengsel van verschillende deeltjesgrootte en worden genoemd naar de overheersende deeltjesgrootte hierin. Zanddeeltjes zijn 0,05 tot 2 mm groot. Dit is groot genoeg om zichtbaar te zijn. Tussen de vingers voelen ze korrelig aan. Deeltjes die groter zijn dan zand, worden grind genoemd. Leemdeeltjes zijn kleiner dan zand: 0,002 tot 0,05 mm groot. Ze zijn niet meer zichtbaar met het blote oog. De fijnste bodemdeeltjes, namelijk de klei zijn kleiner dan 0,002 mm. Pure kleideeltjes zijn glad en kleverig aan de vingers.
homogeen - doorlatend
homogeen - niet-doorlatend
heterogeen (gelaagd) - doorlatend
heterogeen (gelaagd) - niet-doorlatend
Ijzergehalte van het grondwater
< 15 mg/l> 15 mg/l
Sulfaatgehalte van het grondwater
< 200 mg/l> 200 mg/l

Voorkomen

Geef aan of het een grondverontreiniging, grondwaterverontreiniging, drijflaag of zaklaag betreft (hierbij mogen natuurlijk geen tegenstrijdigheden ingevuld worden, zoals bijvoorbeeld een grondwaterverontreiniging in de onverzadigde zone, of een drijflaag met zware metalen).
Voorkomen
mobiele LNAPL [?]
NAPL/drijflaag/puur product (met soortelijk gewicht kleiner dan water)/die/dat zich op de grondwatertafel heeft opgehoopt en zich onder invloed van de zwaartekracht verder verspreidt als NAPL. Een drijflaag in een snijdende peilbuis wijst niet noodzakelijk op een mobiele drijflaag in de bodem. Dit kan worden beoordeeld door middel van een recuperatietest (voorbeeld van uitvoeringswijze: zie CGP P&T deel 1; p. 33).

mobiele DNAPL [?]
NAPL/zaklaag/puur product (met soortgelijk gewicht groter dan water)/die/dat doorgedrongen is tot onder de grondwatertafel en zich heeft opgehoopt ter hoogte van minder doorlaatbare lagen of organische stof-rijke lagen. Het product kan zich mogelijk nog verder verspreiden onder invloed van de zwaartekracht (mobiel puur product).

grondverontreiniging (=bron)
grondwaterverontreiniging (= pluim)

Omgeving

Afstand tot bebouwing
bebouwing op verontreiniging
gebouw staat dichter dan verontreiniging diep is
gebouw staat verder dan verontreiniging diep is
Grondbedekking van het terrein (ivm. horizontale afdichting)
Verhard
Niet verhard

Stoffen

Welke stoffen zijn er aanwezig in de aangegeven bodemlaag? Indien 'stof (algemeen)' aangevinkt wordt, dient men verder in de lijst aan te vinken over welke polluenten het specifiek gaat zodat het resultaat hierop kan verfijnd worden.
Minerale olie (Algemeen) [?]
Mengsel van koolwaterstoffen, omvat zowel aardolie als vele afgeleide producten. Indien sprake van verontreiniging met benzine, diesel of stookolie dient ook naast minerale olie de concentratie aan aromaten bekeken te worden.
aanwezigniet aanwezig
t/m C13
aanwezigniet aanwezig
C14 t/m C25
aanwezigniet aanwezig
vanaf C25
aanwezigniet aanwezig
Aromaten: bezeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen [?]
Deze groep wordt ook aangeduid als vluchtige aromatische koolwaterstoffen. Aromaten worden o.a. gebruikt:
- als oplosmiddel voor harsen, vetten, etc.;
- als verdunningsmiddel voor verf, lijm en kleurstoffen;
- als ontvettingsmiddel;
- in benzine, kerosine, etc.
aanwezigniet aanwezig
Vluchtige organochloorverbindingen (algemeen) [?]
o.a. Per (tertrachlooretheen) en Tri (trichlooretheen): deze stoffen worden gebruikt als ontvettingsmiddelen en schoonmaakmiddelen met name in wasserijen, metaalindustrie en drukkerijen;
chloorbenzenen: deze stoffen worden veelal toegepast als bestrijdingsmiddelen of als grondstoffen hiervoor.
aanwezigniet aanwezig
mono- en dichloorbenzeen
aanwezigniet aanwezig
tri, tetra, penta en hexachloorbenzeen
aanwezigniet aanwezig
dichloormethaan
aanwezigniet aanwezig
dichloorethaan (DCA)
aanwezigniet aanwezig
vinylchloride
aanwezigniet aanwezig
trichloormethaan (chloroform)
aanwezigniet aanwezig
trichloorethaan (TCA)
aanwezigniet aanwezig
tetrachloormethaan (TETRA)
aanwezigniet aanwezig
per, tri- en dichlooretheen
aanwezigniet aanwezig
Niet-vluchtige organochloorverbindingen (algemeen) [?]
o.a. chloorfenolen: met als meest bekende pentachloorfenol, welke als houtconserveringsmiddel tegen schimmelgroei wordt gebruikt; polychloorbifenylen (PCB's) zijn olie-achtige vloeistoffen die veel toepassing vinden in transformatoren en condensatoren vanwege hun goede elektrisch-isolerende eigenschap en weerstand tegen hoge temperaturen; hexachloorbenzeen (HCB), lindaan (HCH), dichloordifenyltrichloorethaan (DDT) , ... zijn pesticiden die tot de groep organochloorverbindingen behoren.
aanwezigniet aanwezig
DDE/DDT
aanwezigniet aanwezig
hexachloorcyclohexaan (HCH)
aanwezigniet aanwezig
hexachloorbenzeen (HCB)
aanwezigniet aanwezig
PCB
aanwezigniet aanwezig
chloorfenolen
aanwezigniet aanwezig
dioxines en furan
aanwezigniet aanwezig
Zware metalen (algemeen) [?]
Zware metalen worden omschreven als metalen met een soortelijke massa van 5 g/cm3 of meer. Metalen worden op grote schaal gebruikt in onder andere legeringen, kleurstoffen, drukinkt, katalysatoren, accu's en batterijen.
aanwezigniet aanwezig
cadmium (Cd)
aanwezigniet aanwezig
Nikkel (Ni)
aanwezigniet aanwezig
Kwik (Hg)
aanwezigniet aanwezig
Chroom (Cr)
aanwezigniet aanwezig
Koper (Cu)
aanwezigniet aanwezig
Lood (Pb)
aanwezigniet aanwezig
Zink (Zn)
aanwezigniet aanwezig
Arseen (As)
aanwezigniet aanwezig
Pak's (algemeen) [?]
Tot de poly-aromatische koolwaterstoffen behoren zo'n 250 verschillende stoffen, alle opgebouwd uit 2 of meer benzeenringen. PAK's komen in hoge mate voor in asfalt, bitumen, pek, diverse oliesoorten en dakbedekkingen.
aanwezigniet aanwezig
2-ring
aanwezigniet aanwezig
3-ring
aanwezigniet aanwezig
4 en 5 ring
aanwezigniet aanwezig
Cyanides (algemeen) [?]
Cyanide wordt of werd bij een groot aantal processen toegepast of als bijprodukt gevormd.
Voorbeelden zijn:
- metaalbewerking (harden, coaten en kleuren);
- de produktie van kunststoffen en kleurstoffen;
- steenkoolvergassing (gasfabrieken).
aanwezigniet aanwezig
gecomplexeerde cyanides
aanwezigniet aanwezig
vrije cyanides
aanwezigniet aanwezig
thiocyanaat
aanwezigniet aanwezig
Alcoholen en polaire oplosmiddelen (algemeen)
aanwezigniet aanwezig
methanol, ethanol, propanol en butanol
aanwezigniet aanwezig
MIBK
aanwezigniet aanwezig
MTBE
aanwezigniet aanwezig

Randvoorwaarden

De randvoorwaarden bestaan uit de saneringsdoelstelling en de tijdsduur. Tijdsduur is in principe enkel van nut voor de saneringsdoelstellingen "verwijderen".
Saneringsdoelstelling [?]
Saneringsdoelstellingen worden vooropgesteld in het bodemsaneringsproject. De aard van de bodemverontreiniging bepaalt de saneringsdoelstelling. De saneringsdoelstelling zal op haar beurt een belangrijke invloed hebben op de keuze van de techniek.
beheersen van uitdamping
beheersen van verspreiding via grondwater
beheersen van verwaaiing
verwijderen tot streefwaarde [?]
Het gehalte aan verontreinigende stoffen of organismen op of in de bodem, dat als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems met vergelijkbare kenmerken teruggevonden wordt. De achtergrondwaarden zijn vastgelegd in bijlage 6 van het VLAREBO.

verwijderen tot bodemsaneringsnorm [?]
Een niveau van bodemverontreiniging bij overschrijding waarvan ernstige nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken en de functies die deze vervult. De bodemsaneringsnormen zijn vastgelegd in bijlage 4 van het VLAREBO.

verwijderen tot risicogrenswaarden
verhinderen van uitloging
verhinderen van fysisch contact met verontreiniging
Tijdsduur
0-1 jaar
1-5 jaar
5-30 jaar