Website 'Gevaarlijke Stoffen Gevat !'

Eind 2004 keurde de Vlaamse Minister voor Leefmilieu, Kris Peeters, binnen het PRESTI 5-programma het project ?Gevaarlijke stoffen gevat!? van Voka - Kamer van Koophandel Kempen goed. Daarmee is de Kamer niet aan haar proefstuk toe. In het verleden nam Kamer Kempen samen met andere partners al deel aan het PRESTI 4-project ?Milieucharter provincie Antwerpen? (meerdere edities) en het PRESTI 5-project ?Steek Watt in je zak!?.

Dit vijfde preventiestimulerend programma van de Vlaamse overheid heeft tot doel om afval- en emissiepreventie te promoten bij Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen (kmo). Afval- en emissiepreventie kadert binnen eco-efficiënt handelen en beoogt een efficiëntere inzet van middelen met minder milieu-impact.

Voor Voka - Kamer van Koophandel Kempen is milieu een belangrijke randvoorwaarde voor goed ondernemerschap, evenals bv. ruimtelijke ordening of mobiliteit. Binnen dat kader wil de Kamer Kempen graag trekker zijn in dit PRESTI 5-project.

Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met de gevolgen van het werken met gevaarlijke stoffen: bodemverontreiniging door lekkende gifvaten, waterverontreiniging door leeglopen van stookolietanks, luchtverontreiniging bij brand in een opslagmagazijn met spuitbussen, enz. Gevaarlijke stoffen houden intrinsiek een risico in naar mens en milieu.

Veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt niet in elke onderneming als prioritair aanzien: onvoldoende labeling, onzorgvuldige opslag van stoffen, ontbreken van veiligheidsinformatiebladen, geen of niet geactualiseerde inventarislijsten, enz. wijzen op de noodzaak van sensibilisering van ondernemingen.

Met haar project wil de Kamer kmo?s informeren en sensibiliseren rond het beheerst en verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen.

De handleiding die voor u ligt, beschrijft de vier stappen nodig om de risico?s verbonden aan de opslag en manipulatie van gevaarlijke stoffen te verminderen.

Stel de juiste vragen, weeg de risico?s, evalueer de toestand en verbeter!

Website 'Gevaarlijke Stoffen Gevat !'

Gepubliceerd op

23/06/2006