Soresma nv en VUB voeren strategische MER uit van havenontwikkelingen in Vietnam

Ho Chi Minh en Vung Tau City in het zuiden van Vietnam bevinden zich in één van de snelst groeiende gebieden van het land. Aan deze economische groei zijn vele infrastructuurwerken zoals havens en industrie gerelateerd. tegelijk zijn deze economische groeipolen ook gelegen nabij één van de grootste natuurlijke rivier- en mangrovesystemen met een grote diversiteit aan flora en fauna. Elk van deze infrastructuurwerken, faciliteiten en industrieën zijn ontwikkeld na een (individuele) MER. Wel werd er tot op heden nog geen enkele evaluatie uitgevoerd naar de globale impact in het volledige projectgebied.

Om deze reden werd een strategische MER opgezet om zowel de huidige als toekomstige havenontwikkelingen op de urbane als rurale gemeenschap, economie en milieu te onderzoeken. Hieromtrent werden de volgende objectieven beoogd:

  • evaluatie van het huidige masterplan van de havenontwikkelingen,
  • evaluatie van de huidige toestand van zowel socio-economie en milieu,
  • integrale milieu-evaluatie, en
  • strategische milieu-evaluatie, als basis voor meer duurzame havenontwikkelingen.

De milieu-evaluaties toonden aan dat er verschillende sociale en milieu-problemen zijn in de regio. Ze bleken allen gerelateerd te zijn met de slechte waterkwaliteit, zwaar vervuilde sedimenten, enorme volumes onbehandeld afval, de druk op het mangrove-gebied, de urbanisatie, de toenemende verkeersdensiteit, luchtvervuiling, etc. Niet enkel identificeerde de Leopold-impactmatrix (cf. integrale milieu-evaluatie) de belangrijkste impacten die als selectiecriteria in de strategische MER werden opgenomen, deze liet eveneens toe belangrijke mitigerende maatregelen op te stellen om de negatieve gevolgen van de havenontwikkelingen te beperken.

Het ultieme doel van de studie was het opstellen van een rangschikking van verschillende alternatieve havenontwikkelingsplannen naar duurzaamheid toe, m.a.w. het in rekening brengen van hun socio-economische en milieu- impacten. Om te komen tot de meest duurzame ontwikkeling werden multi-criteria beslissingsmethoden (cf. multi criteria decision making techniques) gebruikt; meer speciek werd de ?Analytic Hierarchy Process? methode toegepast. Deze techniek houdt inherent rekening met de publieke participatie en verschillende potentiële ontwikkelingsscenario?s. De resultaten van deze analyse toonden aan dat de havenontwikkelingen op een duurzame manier kunnen plaatsvinden. Een gevoeligheidsanalyse bevestigde dat drie havenontwikkelingsscenario?s konden weerhouden worden door de beleidsmaker. Verder onderzoek leidde tot de suggestie van een gefaseerde havenontwikkeling met een continue monitoring van de milieukwaliteit zodat gestreefd wordt naar een werkelijk duurzame ontwikkeling met een brede graad van publieke aanvaarding.

Tijdens een workshop te Hanoi (27 februari 2006), met belangrijke lokale beleidsmakers en belanghebbenden als deelnemers, werd een consensus bereikt over de toegepaste methode. Belangrijker is het feit dat Tedi-Port (de ontwikkelaar van het masterplan voor de havenontwikkelingen) de hier ontwikkelde resultaten verder zal gebruiken bij de praktische implementatie van het huidige masterplan.

Contactadres: Bob.DeClercq@soresma.be, Marc.Huygens@soresma.be

Geplaatst door

Gepubliceerd op

05/04/2006