5de Vlaams Vergistingsforum, een groene toekomst met biogas

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein wil voor het einde van het jaar een breed gedragen energiepact op tafel leggen. Het energiepact zal als leidraad dienen voor de ontwikkeling van een koolstofarm energiesysteem in Vlaanderen. Via de productie van groene stroom en groene warmte dragen biogasinstallaties in belangrijke mate bij aan deze energietransitie. Ze bewijzen tevens hun belang in het behouden van netstabiliteit en leverzekerheid door het aanbieden van flexibele energieproductie. Daarnaast maakt de sector zich klaar voor de productie van biomethaan, het groene alternatief voor aardgas. Biogas-E organiseert op 14 december 2017 voor de 5de keer het Vlaams Vergistingsforum, waarbij de laatste ontwikkelingen binnen de biogassector uitgebreid aan bod komen.

In 2016 leverde de biogassector in Vlaanderen 777 GWh groene stroom of ruim 10 % van de groene stroom in Vlaanderen, goed voor de elektriciteitsvoorziening van 224.000 gezinnen. Daarnaast produceerde de sector in 2016 1.019 GWh groene warmte. Dit is maar liefst 11 % van de doelstelling voor de totale groene warmteproductie in 2020. Biogas kan niet enkel gebruikt worden voor de productie van groene stroom en warmte, maar kan via opwerking tot biomethaan ook dienen als groen equivalent van aardgas. Het geproduceerde biomethaan kan rechtstreeks geïnjecteerd worden in het aardgasnet of gebruikt worden als transportbrandstof (bio-CNG).

Belangrijke thema’s die aan bod komen tijdens het forum zijn biomethaanproductie en het opzetten van een registratiesysteem voor biomethaan, flexibele energieproductie op biogasinstallaties, vergisting op boerderijschaal en digestaatbehandeling. De focus van de voormiddag ligt op de recente wettelijke wijzigingen en de invloed hiervan op de sector.

Vergisting op boerderijschaal

Naast de grote vergistingsinstallaties, zijn er ook landbouwers die investeren in een kleine vergister op hun bedrijf, de zogenaamde pocketvergister. Deze installaties, met een vermogen van enkele kWe, gebruiken bijna uitsluitend eigen mest om biogas te produceren. Het correct onderhouden van een kleinschalige biogasinstallatie vraagt enige ervaring en aandacht. Zo kan te weinig mest of mest die onvoldoende geschikt is voor vergisting leiden tot een verlaagde productie van biogas. In de namiddagsessie kleinschalige vergisting leert Jan Leenknegt van Inagro ons hoe een pocketvergister optimaal beheerd wordt.

Nieuwe uitdagingen voor de biogassector

Biogasinstallaties maken zich klaar om bij te dragen aan de vergroening van aardgas. Verschillende Europese landen produceren momenteel al biomethaan, het groene equivalent van aardgas. Het geproduceerde biomethaan kan rechtstreeks geïnjecteerd worden in het aardgasnet. Zo kunnen bedrijven en particulieren, naast groene stroom, ook groen gas afnemen. Daarnaast kan biomethaan onder de vorm van CNG/LNG ook dienen als transportvloeistof. Het ontwikkelen van een registratiesysteem voor biomethaan is een eerste stap naar de vermarkting van biomethaan in Vlaanderen. Reeds in verschillende andere Europese landen is zo’n systeem in werking. Andreas Wolf (AGCS) stond mee aan de basis van het Oostenrijkse registratiesysteem voor biomethaan. Attila Kovacs (EBA, ERGaR) is één van de bezielers van het recente opgerichte ERGaR, het eerste Europese registratiesysteem voor biomethaan in Europa. Beide heren zullen hun ervaringen delen over de opstart en de ontwikkeling van een registratiesysteem voor biomethaan. Bij wijze van voorbeeld zal Vertogas toelichten hoe zij hebben bijgedragen aan de opzet van het registratiesysteem in Nederland.

Naast de vergroening van aardgas, zetten steeds meer biogasinstallaties in op flexibele energieproductie. De WKK-motor, waarin het biogas veelal wordt verbrand, kan meer of minder energie produceren afhankelijk van de energievraag. Biogasinstallaties kunnen dus meer stroom produceren op momenten waarop de vraag hoger is, bijvoorbeeld tijdens de avondpiek. Omgekeerd kunnen installaties hun productie verminderen wanneer er voldoende elektriciteit op het net aanwezig is, bijvoorbeeld op zonnige en winderige dagen. Deze eigenschap is uniek wanneer we vergelijken met andere bronnen van hernieuwbare energie. In de namiddagsessie flexibele energieproductie vertellen Elia, Next Kraftwerke en fieldfisher hoe biogasinstallaties in de praktijk hun flexibiliteit kunnen vermarkten.

Verder komen er tijdens het forum ook enkele projecten aan bod die inzetten op digestaatbehandeling en nutriëntenrecuperatie en wordt er een praktijkforum ingericht. Op het praktijkforum lichtten bedrijven hun innovatieve technologieën met betrekking tot de biogassector toe. Volgende bedrijven komen spreken: Van Laecke group, DMT environmental technology, Schaumann BioEnergy en Profex.

Meer informatie over het 5de Vlaamse Vergistingsforum is terug te vinden op: http://www.biogas-e.be/vergistingsforum2017/

 

Bron: Biogas-E vzw

Geplaatst door

Gepubliceerd op

10/11/2017